Accés al contingut Accés al menú de la secció

Mossos d'Esquadra (PG-ME)

El cos dels Mossos d'Esquadra és una peça clau de les polítiques públiques de seguretat de la Generalitat de Catalunya. Aquestes polítiques protegeixen i assisteixen tothom, prestant una especial atenció als col·lectius que poden ser més vulnerables en temes de seguretat. Tenen la missió de garantir el lliure exercici dels drets i les llibertats de tota la ciutadania i prevenir i perseguir els delictes, per contribuir a una convivència democràtica i pacífica.

La Policia de la Generalitat és una policia professional, ben formada, que disposa dels recursos tècnics necessaris per aconseguir els reptes que té plantejats. La PG-ME té com a base del treball territorial les regions policials següents: Regió Policial Girona, Regió Policial Ponent, Regió Policial Metropolitana Barcelona, Regió Policial Metropolitana Nord, Regió Policial Metropolitana Sud, Regió Policial Camp de Tarragona i Regió Policial Terres de l'Ebre.

 • Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana (ATPSC)
  L'Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana és l'encarregada de coordinar totes les unitats regionals de Proximitat i Atenció al Ciutadà (URPAC) del territori on es troba desplegada la PG-ME. Així mateix, concentra tota la informació estadística en aquest àmbit, l'analitza i l'avalua. També coordina i dóna directrius tècniques sobre l'actuació en aquest àmbit i participa activament en la proposta i realització d'actuacions d'informació, col·laboració i coordinació amb altres unitats dels Mossos d'Esquadra, així com entitats i administracions externes a l'organització policial. També exerceix la interlocució i representació de la PG-ME en aquelles qüestions que afectin o puguin afectar el conjunt de les actuacions en aquesta matèria.
 • Unitats regionals de Proximitat i Atenció al Ciutadà (URPAC)
  La PG-ME s'organitza territorialment en regions policials, de les quals depenen orgànicament i jeràrquica un nombre més o menys elevat de comissaries (ABP) en funció de les característiques concretes del territori. A totes les regions policials trobem les unitats regionals de Proximitat i Atenció al Ciutadà (URPAC), que efectuen tasques de coordinació i supervisió dels grups d'Atenció a la Víctima (GAV) del seu àmbit territorial, per tal d'unificar tasques i pautes de treball. Així mateix, canalitzen les necessitats que es detecten i participen tant en campanyes de sensibilització i formació en relació amb aquesta mena de violència, com en la signatura de protocols amb ens locals o comarcals per a l'actuació coordinada amb les altres administracions que participen en l'atenció a les víctimes i els agressors d'aquest tipus de delictes.
 • Àrees bàsiques policials (ABP)
  El mapa policial de Catalunya organitza el territori en àrees bàsiques policials (ABP). Les ABP són unitats mínimes geogràfiques i demogràfiques i estan dotades de serveis d'atenció primària quant a prevenció, seguretat ciutadana, control de trànsit i investigació. Pel que fa a l'atenció a les dones, les ABP disposen de grups d'Atenció a la Víctima (GAV) i d'oficines de Relacions amb la Comunitat (ORC). Hi ha GAV a la majoria d'ABP, però no a totes, i depenen orgànicament de la Unitat de Seguretat Ciutadana de les ABP.
 • Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC)
  L'ORC és l'eina fonamental com a servei policial de qualitat dintre de l'àmbit de la policia comunitària existent a les comissaries dels Mossos d'Esquadra, amb l'objectiu bàsic d'identificar, contactar personalment i col·laborar amb tots els representants socials existents al territori. L'objectiu és generar xarxes de relació per detectar els problemes i les necessitats que afecten la ciutadania en matèria de seguretat, creant programes de proximitat, amb clara vocació didàctica i preventiva, per tal de donar respostes particulars a cada problema concret. Finalment, també persegueix aconseguir la implicació ciutadana en la resolució dels conflictes, per tal de crear un clima de confiança, de complicitat i de col·laboració, millorant així la qualitat de vida.
 • Oficina d'Atenci�� a la Ciutadania (OAC)
  L'OAC és el servei dels Mossos d'Esquadra instal·lat en cada una de les seves comissaries i que té com a funció principal recollir totes les denúncies d'àmbit penal presentades per la ciutadania. Aquestes oficines substitueixen els GAV en la recollida de la denúncia de violència masclista quan, per causes diverses, els GAV no se'n poden fer càrrec en un primer moment. En qualsevol cas, la denúncia sempre es deriva posteriorment al GAV de referència per al seu assessorament, derivació, si escau, i seguiment individualitzat.
 • Grups d'Atenció a la Víctima (GAV)
  Els grups d'atenció a la víctima (GAV) són les unitats dels Mossos d'Esquadra, instal·lades a les comissaries, que tenen la funció d'atendre i tramitar els casos de violència masclista.

  • Atenen: informen, escolten les dones i les assessoren sobre els drets que tenen i les accions que poden emprendre, i sobre els organismes a on poden acudir per exercir aquests drets.
  • Es coordinen: els GAV interactuen amb els diversos ens socials per coordinar la resposta a les necessitats de les dones que pateixen la violència, per afrontar i sortir de la situació en què es troben. Els agents adscrits als GAV estan en contacte amb els diversos agents del territori que intervenen en l'abordatge del fenomen de la violència contra les dones establint protocols d'actuació i fluxos de comunicació per coordinar les intervencions d'una forma integral.
  • Protegeixen: els GAV valoren el nivell de risc en cada cas, per proposar, si escau, la protecció policial. Aquesta protecció, en la majoria de casos, s'estableix per ordre de l'autoritat judicial, la Fiscalia o el/la responsable policial de cada demarcació. Una altra de les tasques que assumeixen els GAV és el contacte amb la dona i el seguiment dels casos de manera individualitzada per comprovar amb ella mateixa el seu estat i garantir el compliment de mesures que l'autoritat judicial hagi pogut determinar.
  • Prevenen: participen en accions de prevenció adreçades a la comunitat, programes per a joves, col·laboren amb organitzacions i entitats, famílies, etc. Formen part de circuits i protocols locals i comarcals i també de protocols específics (com el protocol per evitar mutilacions genitals femenines), i participen en campanyes i accions preventives en l'àmbit de la violència de gènere.

 

Data d'actualització: 02.12.2011