• Imprimeix

Informació general de bombers funcionaris

Informeu-vos de l'estat de les convocatòries en curs consultant la pàgina de Convocatòries i la pàgina d'Accés a la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

És competència de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments el nomenament dels bombers professionals i voluntaris, en les seves diferents seccions.

Correspon a la persona titular del Departament d'Interior, mitjançant una Resolució que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, efectuar les convocatòries d'accés a la categoria de bomber del cos de bombers de la Generalitat, d'acord amb l'oferta d'ocupació pública de places per al cos que aprova el Govern de la Generalitat.

Les bases de cada convocatòria han d'establir els requisits i les condicions específiques per a l'ingrés a les diferents escales i categories del cos.

Per a accedir a la categoria de bomber cal estar en possessió del títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau o equivalent, i estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, entre d'altres requisits.

L'accés a la categoria de bomber de l'escala bàsica del cos es fa per oposició o per concurs oposició, en convocatòria lliure. Cal superar, a més, un curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Les proves que integren la fase d'oposició són de caràcter teoricopràctic i poden incloure proves de capacitat física, mèdiques, psicotècniques i de coneixement.

El curs selectiu consisteix en classes teoricopràctiques sobre el foc i altres qüestions relatives a les tasques de bomber/a, en la familiarització amb els equips de treball i el seu funcionament, i també en coneixements de l'organització administrativa. Els aspirants que superen el curs selectiu han d'accedir a un període de prova, també de caràcter selectiu, que consisteix en la realització de pràctiques de servei efectiu en un parc de bombers. Els aspirants tenen la consideració de funcionaris en pràctiques durant la realització del curs selectiu i el període de prova.

L'Administració de la Generalitat pot determinar l'accés a la categoria de bomber/a de la Generalitat dels membres del cos de bombers de les entitats locals, dins la mateixa categoria, pel sistema de concurs i després d'haver superat un curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Així mateix, pot establir, en les convocatòries d'accés a la categoria de bomber/a, la valoració en la fase de concurs del temps prestat com a bomber/a voluntari/ària de la Generalitat.

Correspon a la persona titular del Departament d'Interior, mitjançant una Resolució que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, efectuar les convocatòries d'accés a la categoria de bomber/a de primera del cos de bombers de la Generalitat, d'acord amb l'oferta d'ocupació pública de places per al cos que aprova el Govern de la Generalitat.

Les bases de cada convocatòria han d'establir els requisits i les condicions específiques per a l'ingrés a les diferents escales i categories del cos.

L'accés a la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat es fa per promoció interna, després de superar un curs específic de formació impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya de Catalunya i amb la superació posterior d'un concurs oposició entre els membres del cos que tinguin una antiguitat de dos anys de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que tinguin la titulació adequada (títols del grup C), o de deu anys en l'escala bàsica del cos, o de cinc anys en l'esmentada escala i la superació d'un curs de formació.

Aquest últim curs de formació pot constituir una ampliació del curs específic de formació exigible en tots els casos.

Les proves selectives per a l'accés són de caràcter teoricopràctic i poden incloure proves de capacitat física, mèdiques, psicotècniques i de coneixement.

Correspon a la persona titular del Departament d'Interior, mitjançant una Resolució que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, efectuar les convocatòries d'accés a la categoria de caporal/a del cos de bombers de la Generalitat, d'acord amb l'oferta d'ocupació pública de places per al cos que aprova el Govern de la Generalitat.

Les bases de cada convocatòria han d'establir els requisits i les condicions específiques per a l'ingrés a les diferents escales i categories del cos.

L'accés a la categoria de caporal/a de l'escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat es fa per promoció interna, mitjançant concurs, entre els membres del cos que tinguin un mínim de dos anys d'antiguitat de servei en actiu en la categoria immediatament inferior i que hagin superat o superin un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya de Catalunya. Per accedir-hi cal tenir la titulació del grup C, és a dir, del títol de batxillerat, de formació professional de segon grau o equivalent, entre altres requisits.

En les convocatòries d'accés a la categoria de caporal/a del cos de bombers de la Generalitat hi poden participar, pel torn de promoció interna, els membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals que compleixin els requisits de participació.

Aquestes convocatòries també poden determinar la participació dels membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals de categoria idèntica a la convocada, sempre que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin el curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Els caporals del cos de bombers de la Generalitat que pertanyen al grup D poden accedir a la categoria de caporals del grup C per promoció interna, després de superar un curs específic de formació impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i amb la superació posterior d'un concurs oposició entre els membres del cos que tinguin una antiguitat de tres anys de servei actiu en la categoria de caporal del grup D i que tinguin la titulació adequada, o de deu anys en l'escala bàsica del cos, o de cinc anys en l'esmentada escala i la superació d'un curs de formació. Aquest últim curs de formació pot constituir una ampliació del curs específic de formació exigible en tots els casos.

Els caporals que no hagin superat o superin el procés selectiu a què es fa referència en el paràgraf anterior, han de continuar com a caporals del grup D en llocs de treball a extingir. 

Correspon a la persona titular del Departament d'Interior, mitjançant una Resolució que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, efectuar les convocatòries d'accés a la categoria de sergent del cos de bombers de la Generalitat, d'acord amb l'oferta d'ocupació pública de places per al cos que aprova el Govern de la Generalitat.

Les bases de cada convocatòria han d'establir els requisits i les condicions específiques per a l'ingrés a les diferents escales i categories del cos.

L'accés a la categoria de sergent de l'escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat es fa per promoció interna, mitjançant concurs oposició, entre els membres del cos que tinguin un mínim de dos anys d'antiguitat de servei en actiu en la categoria immediatament inferior, que tinguin la titulació adequada —títol de batxillerat, de formació professional de segon grau o equivalent—, i que hagin superat o superin un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

També hi poden accedir els i les caporals amb una antiguitat en aquesta categoria de tres anys de servei actiu, que, sense tenir la titulació anterior del grup C, tinguin una antiguitat de deu anys en un cos o una escala del grup D, o de cinc anys i la superació d'un curs específic de formació, al qual s'ha d'accedir per criteris objectius. La superació d'aquest curs de formació és un requisit indispensable per a accedir al concurs oposició i és independent del curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que les persones aspirants han d'haver superat o han de superar durant el procés selectiu i previ al nomenament corresponent.

Les proves selectives per a l'accés són de caràcter teoricopràctic i poden incloure proves de capacitat física, mèdiques, psicotècniques i de coneixement.

En les convocatòries d'accés a la categoria de sergent del cos de bombers de la Generalitat hi poden participar, pel torn de promoció interna, els membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals que compleixin els requisits de participació.

Aquestes convocatòries també poden determinar la participació dels membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals de categoria idèntica a la convocada, sempre que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin el curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Aleshores, aquest personal funcionari que pertany a una categoria idèntica a la convocada, tan sols ha de superar la fase de concurs i queda exempt de la fase d'oposició.

Correspon a la persona titular del Departament d'Interior, mitjançant una Resolució que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, efectuar les convocatòries d'accés a la categoria d'oficial del cos de bombers de la Generalitat, d'acord amb l'oferta d'ocupació pública de places per al cos que aprova el Govern de la Generalitat.

Les bases de cada convocatòria han d'establir els requisits i les condicions específiques per a l'ingrés a les diferents escales i categories del cos.

L'accés a la categoria d'oficial de l'escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat es fa per promoció interna, mitjançant concurs, entre els membres del cos que tinguin un mínim de dos anys d'antiguitat de servei en actiu en la categoria immediatament inferior i que hagin superat o superin un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Per accedir-hi cal tenir la titulació del grup C, és a dir, del títol de batxillerat, de formació professional de segon grau o equivalent, entre altres requisits.

En les convocatòries d'accés a la categoria d'oficial del cos de bombers de la Generalitat hi poden participar, pel torn de promoció interna, els membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals que compleixin els requisits de participació.

Aquestes convocatòries també poden determinar la participació dels membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals de categoria idèntica a la convocada, sempre que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin el curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Els membres del cos de bombers de la Generalitat i d'altres cossos adscrits a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, que han estat integrats en la categoria de sergents per la disposició transitòria primera 1.c de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, resten dispensats del requisit d'obtenció de titulació del grup C per tal de poder accedir a la categoria d'oficial.

A aquests efectes, els sergents amb una antiguitat en aquesta categoria de tres anys de servei actiu sense titulació per a poder accedir a la categoria d'oficial han de complir els requisits d'antiguitat o de superació del curs de formació, o ambdós, establerts per l'apartat 1.a de la disposició addicional sisena de la Llei 5/1994 esmentada, i superar el corresponent concurs oposició i el curs de capacitació selectiu impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Correspon a la persona titular del Departament, mitjançant una Resolució que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, efectuar les convocatòries d'accés a les categories de sotsinspector i d'inspector del cos de bombers de la Generalitat, d'acord amb l'oferta d'ocupació pública de places per al cos que aprova el Govern de la Generalitat.

Les bases de cada convocatòria han d'establir els requisits i les condicions específiques per a l'ingrés a les diferents escales i categories del cos.

L'accés a les categories de sotsinspector/a (escala executiva) i d'inspector/a (escala superior) es fa per concurs oposició lliure, que inclou un curs selectiu de capacitació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el qual ha de comprendre un període de pràctiques per al personal aliè al cos. Per a l'ingrés a la categoria de sotsinspector/a cal tenir la titulació del grup B, i pel que fa a la categoria d'inspector/a, cal tenir la tiltulació del grup A.

Es pot reservar fins a un 65% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna dels membres que tinguin un mínim de dos anys d'antiguitat de servei en actiu en la categoria immediatament inferior respectiva, que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin el curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

També pot accedir a les categories de sotsinspector/a i d'inspector/a, pel torn de promoció interna, el personal funcionari de la Generalitat del cos de titulats superiors o del cos de diplomats que sigui determinat en la convocatòria i que hagi superat el concurs corresponent i el curs esmentat en el paràgraf anterior.

Les persones aspirants a accedir a les categories de sotsinspector/a i d'inspector/a que no procedeixin del cos de bombers de la Generalitat han de superar unes proves fisicomèdiques i un període de pràctiques, durant el qual no poden exercir el càrrec de comandament en tasques operatives.

En les convocatòries d'accés a la categories de sotsinspector/a i d'inspector/a, hi poden participar, pel torn de promoció interna, els membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals que compleixin els requisits de participació.

Aquestes convocatòries també poden determinar la participació dels membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals de categoria idèntica a la convocada, sempre que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin el curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Aleshores, aquest personal funcionari que pertany a una categoria idèntica a la convocada, tan sols ha de superar la fase de concurs i queda exempt de la fase d'oposició.

Les proves de coneixement tenen una part genèrica, d'acord amb el temari aprovat per la Resolució GAP/357/2006(DOGC 4579 de 14.02.2006), i una d'específica, d'acord amb el temari aprovat per la Resolució INT/2241/2002, de 29 de juliol (DOGC 3691 de 2.8.2002 - Part específica categoria inspector/a) i per la Resolució IRP/3842/2007, de 18 de desembre (DOGC 5037 de 28.12.2007 - Part específica categoria sotsinspector/a)

Data d'actualització:  13.11.2014

Informació relacionada