• Imprimeix

Informació general de bombers voluntaris

Informeu-vos de l'estat de les convocatòries en curs consultant la pàgina de Convocatòries de personal i la pàgina d'Accés a la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

És competència de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments el nomenament dels bombers professionals i voluntaris, en les seves diferents seccions.

Secció Activa

S'accedeix a la Secció Activa del cos de bombers de la Generalitat, mitjançant una convocatòria efectuada pel conseller d'Interior.

Els requisits que l'aspirant ha de complir i acreditar documentalment són:

 • Haver fet 18 anys i no haver-ne fet 35.
 • Tenir la residència dins el terme municipal del parc de bombers al qual l'aspirant vol que l'adscriguin, o bé tenir-la a una distància inferior a 15 quilòmetres de radi.
 • No patir cap deficiència psíquica ni física que li impedeixi executar les funcions pròpies de la Secció.

Després cal superar un reconeixement mèdic, unes proves d'aptitud física i una entrevista amb el cap del parc escollit i amb el cap d'agrupació.

Superades les proves, els aspirants són nomenats bombers voluntaris de la Secció Activa en pràctiques, i han de superar encara el curs bàsic de bombers.

Finalment, el director/a general de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments (per delegació del conseller/a d'Interior) els nomena membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, de la Secció Activa.

Convocatòria del procés selectiu per a l'ingrés a la secció activa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya (convocatòria bv1/09)

Secció Especial

S'accedeix a a la Secció Especial del cos de bombers voluntaris de la Generalitat a sol·licitud de la persona interessada o per convocatòria pública efectuada pel conseller/a del Departament.

Els requisits que l'aspirant ha de complir i acreditar documentalment són:

 • Haver fet 18 anys.
 • Tenir la residència dins el terme municipal del parc de bombers o seu del servei al qual l'aspirant vol que l'adscriguin, o bé tenir-la a una distància inferior a 15 quilòmetres de radi.
 • No patir cap deficiència psíquica ni física que li impedeixi executar les funcions pròpies de la secció.
 • Ser especialista en alguna tecnologia, de manera que, pels seus coneixements i experiència, pugui assessorar i/o participar de forma directa en els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

Si l'aspirant compleix aquests requisits, ha de superar una entrevista amb el cap de parc i, si s'escau, amb el cap d'agrupació, o bé el responsable dels serveis logístics i/o operatius on ha sol·licitat la seva adscripció, i una prova de reconeixement mèdic.

Superades aquestes proves, rep el nomenament de membre del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya de la Secció Especial.

Secció de Bombers Veterans

Poden accedir a la Secció de Bombers Veterans, els membres de la Secció Activa i Especial del cos de bombers voluntaris en els supòsits següents:

 • Haver superat l'edat de 55 anys.
 • Patir una malaltia o incapacitat que els impossibiliti per a l'exercici normal de les funcions.
 • Haver superat els 20 anys de servei com a bomber voluntari de les esmentades seccions. 

 

Secció d'Honor

Poden rebre el nomenament de bomber/a voluntari de la Secció d'Honor les persones, els col·lectius, les agrupacions o les institucions, nacionals o estrangeres, que hagin contribuït d'alguna manera en favor dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat. Els membres d'aquesta secció només ho són a títol honorífic.

Secció Juvenil

La persona que vulgui ser membre de la Secció Juvenil ha de presentar una sol·licitud adreçada al director/a general de Prevenció i Extinció d'Incendis.

Els requisits que s'han de complir i acreditar documentalment són:

 • Haver fet els 13 anys i no haver-ne fet 18.
 • Tenir l'autorització dels pares o tutors.

Les activitats de la Secció Juvenil són de caire cultural, esportiu i de formació de futurs bombers voluntaris.

Normativa bàsica

Data d'actualització:  13.11.2014