L’Ordre INT/320/2014, de 20 d'octubre, aprova el contingut de la documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el model de certificat d'adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

Contingut de la documentació tècnica

Documentació per els diferents tipus d’establiments, activitats, infraestructures i edificis de l'Annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer

L’article 1 d’aquesta Ordre estableix la documentació tècnica a presentar per realitzar el control preventiu per part de la Generalitat sobre els supòsits relacionats a l’Annex 1 de la Llei 3/2010. La memòria i els plànols necessaris han d’anar acompanyats d’un full inicial on quedin resumides les dades generals de l’activitat, del tècnic redactor i de la documentació presentada (veure formulari SP01 inclòs a l’Annex 1 de l’esmentada Ordre), i que serà la portada de la documentació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Cal presentar una còpia de la memòria i dels plànols en suport informàtic i, cal adjuntar-hi la declaració responsable de coincidència entre la documentació presentada en suport paper i la presentada en suport informàtic (veure formulari SP02 inclòs a l’Annex 2 de l’esmentada Ordre). Aquesta declaració responsable cal que estigui signada pel tècnic competent redactor del projecte i pel representant de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici. Tant els documents de text com la documentació gràfica s’han de presentar en format PDF. A més a més, també es pot presentar la documentació gràfica en un dels següents formats: format *.DXT, format *.DWG o format *.DGN.

Aquests documents determinen el contingut mínim de la documentació tècnica, en cap cas no impedeixen el tècnic/a redactor d’afegir més plànols o apartats en la memòria tècnica que tinguin relació o aclareixin el compliment dels requeriments de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en un determinat establiment, activitat, infraestructura o edifici.

Es recorda que cal justificar el compliment de la normativa d’aplicació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, de les instruccions tècniques complementàries publicades per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, de les normes tècniques d’àmbit estatal o europeu (normes UNE, UNE EN...) i de les guies tècniques que siguin d’aplicació en prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

En relació al projecte tècnic que cal elaborar i presentar, per tal de determinar la documentació mínima necessària per emetre un informe en prevenció i seguretat en matèria d’incendis es distingeix entre els diferents establiments, activitats, infraestructures i edificis:

Establiments, activitats, infraestructures i edificis sotmesos al Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI):

Certificat tècnic d’adequació de les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis

L’Article 2 de la mateixa Ordre INT/320/2014 estableix que per als establiments, activitats, infraestructures i edificis inclosos en els supòsits especificats a l’annex 1 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, respecte del projecte tècnic o memòria elaborat i presentat, i UN COP AQUEST S’HAGI EXECUTAT MATERIALMENT, s’ha d’expedir un certificat d’adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, redactat per un tècnic o tècnica competent, que s’ajustarà al model següent:

 

Aquest certificat l’ha de facilitar el tècnic competent al promotor o titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici, amb anterioritat a la realització de l’acte de comprovació i l’ha de disposar l’Entitat Col·laboradora de l’Administració per realitzar aquest acte de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

En el cas d’obres d’edificació sotmeses a les exigències i condicions tècniques i administratives que assenyalen la LOE i el CTE, el certificat final d’obra corresponent esdevé en sí mateix aquest certificat d’adequació. En tot cas el certificat final d’obra ha d’annexar la descripció de les modificacions no significatives en matèria d’incendis introduïdes durant l’obra i la relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats, que específicament en matèria d’incendis seran explícits en relació amb les instal·lacions, equips i sistemes de protecció contra incendis, a l’estanquitat, l’aïllament i la integritat de la sectorització projectada, a la reacció al foc dels materials de revestiment i a l’aplicació de productes de protecció d’elements estructurals contra l’acció del foc, si escau.

Documentació per les activitats de caràcter esporàdic o puntual considerades de risc important, conforme l’Article 23 de la Llei 3/2010.

Específicament en relació a les activitats de caràcter esporàdic o puntual, que d’acord amb l’article 23 de  la Llei 3/2010 precisin d’intervenció prèvia de la Generalitat, la mateixa Ordre INT/320/2014 estableix al seu article 3 la documentació tècnica  presentar, que juntament amb els plànols necessaris, i redactada i signada per un tècnic o tècnica competent, ha de descriure el compliment de les mesures de prevenció i seguretat necessàries, amb especial atenció a les condicions d’evacuació respecte a l’ocupació o aforament de persones previst.

De la mateixa forma que en els casos dels establiments, activitats, infraestructures o edificis, cal presentar també un full inicial sobre dades generals de l’activitat (veure formulari SP08 inclòs a l’Annex 4 de l’esmentada Ordre) on han de quedar indicades les dades generals identificatives de l’activitat que es pretén realitzar, dels seus organitzadors, de l’edifici o espai on es pretén desenvolupar, de l’aforament previst i dels dies i horaris de desenvolupament, del tècnic o tècnica redactor de la memòria i de la mateixa documentació tècnica presentada.

Així mateix, per a aquest tipus d’activitats esporàdiques o puntuals també cal presentar una còpia de la memòria i dels plànols en suport informàtic i, cal adjuntar-hi la declaració responsable de coincidència entre la documentació presentada en suport paper i la presentada en suport informàtic (veure formulari SP02 inclòs a l’Annex 2 de l’esmentada Ordre). Aquesta declaració responsable cal que estigui signada pel tècnic competent redactor del projecte i pel representant de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici. Tant els documents de text com la documentació gràfica s’han de presentar en format PDF. A més a més, també es pot presentar la documentació gràfica en un dels següents formats: format *.DXT, format *.DWG o format *.DGN.

Data d'actualització:  05.09.2012