• Imprimeix

Interpretació normativa: TINSCI

La Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, en endavant TINSCI, es va constituir el 6 de novembre de 2001 i està formada per tècnics qualificats de les següents entitats:

  • Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
  • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  • Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
  • Consell d'Arquitectes Tècnics de Catalunya
  • Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya
  • Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona


L'objectiu de la TINSCI és homogeneïtzar criteris d'aplicació de la normativa vigent de protecció contra incendis per al desenvolupament dels projectes tècnics, publicant els documents següents:

Trasters en aparcaments (DT-8)

Els trasters són recintes amb un evident risc d'incendi atès que les quantitats i tipus de materials a emmagatzemar són molt variats i difícilment controlables. És per això que es fa necessari prendre les mesures de prevenció adients per tal de reduir al mínim els riscos i és en aquesta línia que s'amplien els requeriments del Codi tècnic de l'edificació (CTE).

Informació relacionada

Control de fums en els aparcaments (DT-9)

Aquest document tècnic defineix els requeriments que ha de garantir el sistema de control de fums en cas d’incendi en els aparcaments, i complementa l’article 8 de la secció SI 3 del Document bàsic seguretat en cas d’incendi (DB-SI) del Codi tècnic de l’edificació (CTE).

Informació relacionada

Seguretat contra incendis en establiments de turisme rural (DT-10)

L'objectiu d'aquesta instrucció és proposar pautes d'interpretació de la normativa que regula les condicions de seguretat contra incendis que han de complir les residències-cases de pagès (màxim 15 places), atès que no hi ha cap reglamentació específica per a aquest tipus d'edificacions que no tenen la consideració d’establiments hotelers.

Informació relacionada

Reducció de l'ample d'escala en edificis d’habitatges existents per instal·lar un ascensor (DT-4)

Aquest document tècnic defineix l'ample mínim d’escala quan cal reduir-lo en edificis d'habitatges existents per a instal·lar un ascensor i millorar l’accessibilitat.

Informació relacionada

Aparcaments amb places tancades (DT-5)

L’objecte d’aquest document és establir les condicions específiques de seguretat en cas d’incendi per a locals destinats a ús aparcament que disposin de places tancades i que aquestes no estiguin compartimentades com a local de risc especial d’incendi.

Informació relacionada

Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment protegides (DT-6)

La finalitat d’aquest document és fixar les dimensions mínimes d’un pati perquè es pugui considerar com a exterior a efectes de la ventilació natural d’una escala protegida o especialment protegida, a més d’especificar les característiques de les obertures de ventilació de l’escala a aquest pati.

Informació relacionada

Trasters (DT-7)

Aquest document especifica la normativa tècnica d’aplicació en els trasters.

Informació relacionada

Vestíbul d’independència de l’escala especialment protegida (DT-11)

Aquest document complementa i aclareix l'apèndix SI A Terminologia del Document bàsic seguretat en cas d’incendi (DB-SI) (vestíbuls d’independència) en relació al tipus i condicions dels locals de risc especial d’incendi i d’ocupació nul·la que poden obrir al vestíbul d’independència de l’escala especialment protegida que serveix per a l’evacuació d’un local destinat a aparcament (Sc>100 m²) o d’altres usos.

Informació relacionada

Aproximació i entorn (DT-12)

L’objecte d’aquest document és fer aclariments en relació les condicions dels vials d’aproximació i els espais de maniobra per a la intervenció de bombers en els edificis. Concretament, s’aclareixen les incoherències que presenten el Document bàsic seguretat en cas d’incendi (DB-SI) 5 del Codi tècnic de l'edificació (CTE) i l’annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI).

Informació relacionada

Intervenció de reparació estructural en edificis existents (DT-13)

Aquest document té com a finalitat donar eines per facilitar l’avaluació de l’estat inicial de l’estructura (forjats) d’edificis existents en quant al seu grau de resistència al foc, per tal de que les intervencions que s’hi realitzin no empitjorin les seves condicions inicials i proposar mètodes o solucions de protecció.

Informació relacionada

Remuntes en edificis d’habitatges amb la creació de nous habitatges (DT-14)

Aquest document té com a finalitat avaluar les possibilitats i condicions en les que es pot realitzar una remunta en un edifici d’habitatges existent, quan davant la impossibilitat tècnica o econòmica prèviament justificada, no es puguin aplicar les condicions de seguretat en cas d’incendi que determina la normativa vigent.

Informació relacionada

Sistemes de sortida controlats elèctricament per a portes d’evacuació (DT-15)

L’objecte d’aquest document, i els formularis que l’acompanyen, és definir en quins usos està permès l’ús de sistemes de sortida controlats elèctricament, i sota quins condicionants.

Informació relacionada

Habitatges unifamiliars entre mitgeres: evacuació a través de l’aparcament (DT-16)

L’objecte d’aquest document és establir les condicions específiques per poder realitzar l’evacuació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a través del seu garatge.

Informació relacionada

ACORDS

Situació transitòria a partir de la sentència del Tribunal Suprem referent a l’anul·lació del Reial decret 786/2001 pel qual s’aprovava el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI).

Informació relacionada

Claus de pas en una instal·lació de gas.

Informació relacionada

Hipòtesi de bloqueig de sortida de sector.

Informació relacionada

Cables elèctrics en el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials.

Informació relacionada

Condicions de disseny de les grades en espais tancats a efectes d'evacuació en cas d'incendi.

Informació relacionada

Proteccions pel pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis per un aparcament.

Informació relacionada

Remuntes en edificis d’habitatges existents amb la creació de nous habitatges (incorporat i substituït pel DT-14)

Informació relacionada

Classificació com a local de risc especial de la sala de màquines d’instal·lacions de climatització i frigorífiques

Informació relacionada

Data d'actualització:  07.01.2019