Normativa tècnica

La normativa tècnica que determina les condicions de seguretat en cas d'incendi en tots els edificis i establiments que es construeixin de nou, o aquells que fan reformes significatives, ampliacions o canvis d'ús, és la que s'especifica tot seguit:

  • Els establiments industrials han de complir els requeriments de seguretat que fixen els reglaments sectorials o específics (per exemple emmagatzematge de productes químics, emmagatzematge de gasos liquats del petroli en dipòsits fixes, instal·lacions petrolíferes, instal·lacions frigorífiques, entre d'altres) i complementàriament, el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI) (Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, i posteriors correccions). Tanmateix, l'article 1 d'aquest Reglament preveu que en les activitats que per les seves característiques no es pugui complir alguna de les disposicions reglamentàries el titular ha de presentar una sol·licitud d'excepció i justificar-la mitjançant tota la documentació tècnica (PDF) necessària on s'hi especifiquin les mesures alternatives adoptades.Quan la justificació es basi en un disseny prestacional, caldrà seguir totes les fases de disseny establertes i elaborar la documentació específica.

  • Per a les activitats d'ús no industrial, que comprenen els usos residencial, administratiu, comercial, residencial públic, docent, hospitalari, pública concurrència i aparcament, cal aplicar el Codi tècnic de l'edificació (CTE) (Reial decret 314/2006, de 17 de març i posteriors modificacions i correccions), i concretament el Document bàsic seguretat en cas d'incendi (DB-SI) i el Document bàsic seguretat d'utilització i accessibilitat (DB-SUA), incloent les posteriors modificacions aprovades pel Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, les aprovades per l'Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril i les aprovades pel Reial decret 173/2010, de 19 de febrer. i les introduïdes per la LLei 8/2013, de 26 de juny, de rehabiolitació, regeneració i renovació urbanes

  • Les Instruccions Tècniques Complementàries, aprovades per mitjà de les Ordres INT/322/2012, INT/323/2012 i INT/324/2012, d’11 d’octubre, del Departament d’Interior, complementen les reglamentacions tècniques en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis en qüestions específiques o particulars. Concretament, existeixen  Instruccions Tècniques que complementen el RSCIEI, Instruccions Tècniques que complementen el CTE i, per últim, Instruccions Tècniques que complementen de forma genèrica totes les reglamentacions.

  • Les condicions d'instal·lació i manteniment de tots els equips i mitjans de seguretat contra incendi estan regulades pel Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (Reial decret 513/2017, de 22 de maig)

Tramitació administrativa

El dia 10 de maig de 2010, va entrar en vigor la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, la qual estableix la intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d’incendis per establiments, activitats, infraestructures i edificis que fins la seva entrada en vigor articulava la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, determina les competències municipals i les de la Generalitat de Catalunya relatives a les prevenció i seguretat en matèria d’incendis. També determina els reglaments, les instruccions tècniques complementàries i les guies tècniques com a instruments normatius. La Llei estableix, a més, el règim d’intervenció administrativa, és a dir, el sistema de verificació de les condicions de seguretat en cas d’incendi dels establiments, activitats, infraestructures i edificis. Finalment, regula l’actuació de l’administració per mitjà de les entitats col·laboradores i n’articula l’autorització i la supervisió.

A continuació podeu trobar material referit a la Llei 3/2010.

Relació de textos normatius

Data d'actualització:  19.09.2011