La prevenció és el conjunt de mesures preses per evitar, contrarestar o disminuir un risc.

La prevenció d'incendis té com a missió protegir de l'incendi les persones i els béns.

El seu objectiu: reduir a límits acceptables el risc que les persones implicades en l'emergència pateixin danys.

Els reglaments determinen els requeriments de seguretat corresponents a:

  • La seguretat de les persones: veïns, usuaris, treballadors i personal implicat
  • La protecció del medi ambient: evitant i contrarestant l'afectació de flora i fauna
  • La protecció dels béns: mobles o immobles, de veïns i de la propietat sinistrada


El prevencionista d'incendis contrasta el risc d'incendi i les instal·lacions de protecció amb les disposicions constructives de l'edifici que el conté: situació relativa respecte a veïns o respecte a les activitats del costat, idoneïtat dels elements de construcció pel que fa a la seva resistència al foc, dispositius de desenfumatge, etc., és a dir, el que s'anomena "resposta passiva de la construcció".

En qualsevol cas, a l'hora d'analitzar la seguretat en cas d'incendi en un determinat establiment, cal tenir presents els punts següents:

  • Condicions que limitaran el desenvolupament de l'incendi (sectors d'incendi, etc.)
  • Mitjans de lluita contra el foc (extintors, etc.)
  • Sortides adequades per a tots els ocupants (evacuació)
  • Accessos suficients per als serveis d'auxili (bombers)
  • Formació i informació del personal (autoprotecció)

 

Data d'actualització:  24.08.2010