• Imprimeix

Informació per als mestres

Consideracions generals del programa

1. Destinataris

Aquest programa s'adreça als alumnes del cicle inicial d'educació primària (6-8 anys).


2. Objectius generals

 • Que els alumnes coneguin el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya: les seves tasques, l'equipament i els mitjans que utilitzen.
 • Que els infants coneguin les causes que poden provocar situacions d'incendi i hi reflexionin, que sàpiguen prevenir-les i, en cas d'incendi, sàpiguen actuar seguint correctament les recomanacions fonamentals pel que fa a l'evacuació i el confinament.
 • Que els alumnes prenguin consciència de les situacions de perill que ens envolten en la vida quotidiana i de com poden evitar-les amb un canvi de mentalitat i actitud.


3. Descripció general de les sessions i activitats del programa

La visita al parc de bombers serà l'activitat clau d'aquest programa però, perquè tingui èxit, cal un bon treball previ i posterior, que és el que donarà un veritable sentit i utilitat a la visita. Les limitacions pel que fa al temps de la visita, així com les limitacions d'espai i de recursos per part dels parcs de bombers, fa que s'hagin seleccionat i dissenyat activitats prèvies i activitats posteriors en què el mestre o la mestra tindrà un paper fonamental.

El programa es divideix, doncs, en tres etapes o moments:

 • Fase 1: treball previ a la visita
 • Fase 2: visita al parc de bombers
 • Fase 3: treball posterior a la visita

Fase 1: Treball previ

Abans de visitar el parc de bombers cal que els nens vinguin sensibilitzats vers el tema de la prevenció i que tinguin algunes nocions sobre la identificació de senyals, l'actuació en cas d'incendi i el treball dels bombers.

Per tal de treballar el tema de la prevenció, com també per introduir alguns aspectes sobre els altres temes assenyalats, es proposen diverses activitats per fer a l'aula. El professorat podrà triar les activitats que cregui més adients per fer amb el seu grup d'alumnes, per assolir els objectius marcats per a aquesta fase.


1. Objectius específics

 1. Saber identificar les situacions i els objectes de la vida quotidiana que poden suposar un perill.
 2. Conèixer comportaments segurs per evitar aquests riscos.
 3. Prendre consciència de la importància de l'autoprotecció.
 4. Saber relacionar la forma i el color dels senyals amb el significat corresponent.
 5. Tenir nocions sobre el comportament adequat que cal adoptar en cas d'emergència, tant si es tracta d'una evacuació com d'un confinament.
 6. Tenir nocions sobre la feina i les activitats dels bombers.


2. Continguts

 1. La importància de la prevenció
 2. Maneres d'evitar o reduir aquests riscos a la vida quotidiana
 3. La identificació de senyals per colors i formes
 4. L'actuació en cas d'incendi
 5. La feina dels bombers3. Suggeriments d'activitats

3.1. Prevenció i autoprotecció

Activitats recomanades:

Activitat Qui se la juga? sobre identificació de situacions de perill. Aquesta activitat es troba en el web del programa No badis! Obre els ulls!  La prevenció des de l’escola és un programa elaborat, ja fa anys, pel Departament d’Ensenyament i el Departament d'Empresa i Ocupació.

Es tracta que els infants reconeguin, en una làmina on hi ha representada una escena de la vida quotidiana, les persones que fan accions imprudents. Tot i que aquesta activitat està inicialment pensada per a infants del cicle mitjà, pensem que també és adequada per al cicle inicial si està guiada i supervisada pels mestres.

Vinculació amb els objectius: 1, 2, 3
Vinculació amb els continguts: 1, 2

Activitat Què diuen els senyals? sobre la identificació i el coneixement de senyals. Aquesta activitat es troba també en el web del programa No badis!

Aquesta activitat consisteix a fer alguns exercicis en els quals l'alumne/a ha de reconèixer el significat dels senyals segons la seva forma i color. Aquesta activitat servirà per il·lustrar l'explicació al parc de bombers sobre els senyals d'evacuació i extinció d'incendis.

Vinculació amb els objectius: 4
Vinculació amb els continguts: 3


3.2. Coneixement dels bombers

Activitats recomanades:

 • Observem!
  • Dibuixar com s'imaginen els nens i nenes què és un parc de bombers: quines dependències i espais hi ha, quins materials, equips i vehicles hi podem trobar...
  • Un parc de bombers per dins. En aquesta il·lustració, accessible a la web, els alumnes podran observar les diferents dependències d'un parc de bombers. Es pot comparar amb els dibuixos que han fet anteriorment.

 • Pintem!
  • Pintem un camió de bombers i diferents bombers preparats per treballar. Els dibuixos que es proposen els podeu pintar directament amb l'ordinador, o si ho preferiu també es poden imprimir en blanc i negre per pintar i retallar posterioment.

 • Llegim!
  • Llegir i comentar algun llibre o conte sobre bombers, incendis o emergències. Per exemple, aquests:

  • CAPDEVILA, R. i CAPDEVILA, C.: Les tres bessones no baden, Icaria Editorial, Intermón Oxfam, Cromosoma, col·lecció “Una mirada al món”, 2002.
  • MONFORT CASSANY, E.: Els esquirols bombers, Edicions del Bullent, col·lecció “Estrella de Mar”, il·lustracions d’Enric G. Coloma, 2002.
  • MARGARIT, M.: Petita història dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, il·lustracions: Pilarín Bayés.
  • BÜSCH, D.: Els nostres amics els bombers, Barcelona, Edicions Elfos, 1999.

 • Treballem i investiguem!
  • Elaborar una llista de preguntes per fer als bombers el dia de la visita al parc.
  • Fer un mural a la classe que reculli el que els nens i nenes saben dels bombers, i el que volen saber de la seva feina.

Vinculació amb els objectius: 6
Vinculació amb els continguts: 5

 • Juguem!
  • A la web es proposen diferents jocs relacionats amb els bombers i els equips que utilitzen a la seva feina.

Fase 2: Visita al parc de bombers

La visita al parc de bombers té com a finalitat donar a conèixer la tasca dels bombers, l'equipament que fan servir, i consells bàsics de prevenció i autoprotecció davant d'incendis.

Cada parc, segons les seves possibilitats d'espai i de recursos, organitzarà la visita en un ordre determinat. Es tractaran els temes que s'assenyalen a continuació, alguns dels quals es poden haver treballat a classe amb més o menys profunditat, tal com hem especificat en el punt anterior.

És important que el responsable del grup tingui en compte els aspectes següents, vinculats a la visita al parc:

 • Cal sol·licitar la visita al parc de bombers corresponent al municipi de l'escola a través del formulari que es troba a la web. Posteriorment el cap de parc de bombers es posarà en contacte amb la persona responsable del grup per confirmar la data de la visita.
 • Per treure el màxim profit de la visita i poder fer-la en condicions segures, els grups han de ser de 30 alumnes com a màxim.
 • La visita al parc de bombers requerirà la presència de dos docents com a mínim per cada grup d'alumnes, que han de vetllar pel seu ordre i control durant l'estada al parc.
 • Si durant la visita els bombers han de sortir per atendre alguna emergència, el personal docent s'ha de responsabilitzar que l'alumnat romangui en un lloc segur mentre surten els camions (el bomber que atengui el grup els farà saber, quan els rebin, quins són els punts adients). En alguns casos, especialment en els parcs de bombers petits, això pot significar la finalització de la visita.
 • És molt recomanable portar les enganxines El meu nom que es proposen a la web, que us podeu descarregar, perquè els nens i nenes portin el nom ben visible. Això ajuda molt el bomber o bombera que us acompanyarà al llarg de la visita.
 • També es pot descarregar El carnet  de bomber; en aquest cas cal que cadascú porti una fotografia per enganxar-la al carnet. Quan s'acabi la visita, el bomber o bombera que hagi dirigit la visita el podrà signar i entregar-lo a cada participant.
 • El parc declina tota responsabilitat per qualsevol dany que es pugui produir als components del grup en el decurs de la visita a les instal·lacions del parc. 
 • Al llarg de la visita, Bombers de la Generalitat pot fer fotografies o gravar qualsevol altre material audiovisual, per utilitzar posteriorment en tasques de divulgació.1. Objectius específics

 1. Conèixer els serveis del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
 2. Conèixer els mitjans materials utilitzats pels bombers (uniformes, vehicles, eines...).
 3. Conèixer el comportament del fum i els perills que implica.
 4. Memoritzar el número de telèfon d'emergències.
 5. Saber donar un avís d'emergència.
 6. Conèixer els principals senyals d'evacuació i de lluita contra incendis.
 7. Saber com actuar davant d'un incendi.2. Coneixements previs de l'alumnat

 1. Importància de la prevenció per evitar accidents
 2. Significat de les formes i colors dels senyals
 3. Nocions sobre el comportament que cal seguir en cas d'emergència3. Continguts 

 1. Les dependències del parc de bombers
 2. Els equips de protecció, els vehicles i els materials que utilitzen els bombers 
 3. Les funcions i tasques dels bombers
 4. Situacions de risc a la llar i al bosc
 5. L'avís d'emergència: el 112
 6. Actuació en cas d'incendi4. Durada de la visita

Aproximadament, dues hores.

Fase 3: Treball posterior

Un cop feta la visita al parc de bombers, és essencial la realització d'unes activitats finals per tal de consolidar els coneixements i comprovar el grau d'assoliment dels objectius marcats en aquest programa. En aquest sentit, es planteja la realització d'un seguit d'activitats que els nois i noies han de fer a l'escola sota la supervisió del mestre o mestra.


1. Objectius específics
 1. Consolidar els coneixements adquirits durant les fases 1 i 2.
 2. Avaluar el grau d'assoliment dels objectius del programa.


2. Suggeriments d'activitats de reforç

 1. Revisar els senyals que hi ha a l'escola i recordar-ne el significat i la importància. Els criteris estan explicats a l'apartat Senyalització de seguretat en cas d'incendi.
 2. Es pot redactar una entrada al bloc de la classe o de l'escola, o a la revista de l'escola, que mostri totes les preguntes que han recollit els nens i nenes abans de la visita al parc, i les respostes que se n'han obtingut.
 3. Preparar el simulacre d'evacuació de la classe o de l'escola i participar-hi. Aquesta potser és una de les millors activitats que es poden fer, on els alumnes podran posar en pràctica tot allò que s'ha treballat al llarg de la visita. El mestre o mestra hauria de remarcar allò que s'ha de fer en cas de descobrir un incendi, com s'ha d'actuar, com es dóna l'avís, etc., recordant especialment el que no han de fer (córrer, amagar-se, agafar coses, cridar...).
 4. Treballar el qüestionari Què saps d'incendis? Els mestres disposen d'una pauta de correcció del qüestionari.
 5. Treballar l'apartat Fes de bomber-detectiu! Es tracta d'uns dibuixos on hi ha representades diverses escenes amb comportaments o actes que poden provocar incendis. Cal que els alumnes identifiquin aquestes accions imprudents. Els mestres disposen també d'una pauta de correcció.3. Qüestionari d'avaluació del programa


A la web trobareu un formulari que ha d'omplir el mestre o mestra un cop feta la visita i després d'haver realitzat les activitats de reforç. Té per finalitat conèixer els punts forts i dèbils del programa, en relació amb els materials facilitats, la mateixa visita realitzada, etc., i amb l'objectiu de millorar contínuament els continguts.

 

Us demanem que ens feu arribar els vostres suggeriments i propostes didàctiques per tal d'ampliar i enriquir els continguts d'aquesta web i fer-la més útil.

Data d'actualització:  15.02.2013