• Imprimeix

Proves de selecció per obtenir l'habilitació com a personal de control d'accés

La persona interessada a obtenir l'habilitació professional com a personal de control d'accés de determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives ha de complir els requisits establerts legalment. Entre aquests requisits ha de superar una prova de selecció on acrediti els coneixements i la capacitat necessaris per exercir aquesta funció, prova que es durà a terme en un centre docent habilitat per impartir la formació específica. La Direcció General d'Administració de Seguretat  és l'òrgan competent per expedir el carnet i el distintiu professional com a personal de control d'accés.

 

- Termini de presentació: A partir de la publicació de la convocatòria en el DOGC, els aspirants disposaran de 20 dies hàbils per presentar la sol·licitud.

- Requisits dels aspirants: a) Ser major d'edat. b) Tenir la ciutadania espanyola o d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball. c) No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni o la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats. d) Tenir coneixements mínims de les llengües oficials a Catalunya, a fi de poder atendre el públic que se'ls adreci en qualsevol de les dues. e) Haver realitzat el curs de formació impartit pel centre de formació degudament habilitat.

 - Documentació que cal aportar i com obtenir-la: 1) la sol·licitud de participació a les proves de selecció i 2) el resguard del pagament de la taxa (29,45€). 

Data d'actualització:  14.01.2019