• Imprimeix

Proves de selecció per obtenir l'habilitació com a personal de control d'accés

La documentació que han de presentar les persones que han resultat aptes és la que consta a les bases de la convocatòria, és a dir, la sol·licitud del carnet i distintiu de personal de control d'accés, acompanyada de la següent documentació:

a) Fotocòpia del carnet d'identitat, passaport, i permís de residència i de treball en el cas de les persones estrangeres.

b) Certificat original d'antecedents penals, amb una data d'emissió inferior a sis mesos. En cas que constin antecedents, s'haurà d'aportar un justificant que acrediti que han estat cancel·lats.

c) Dues fotografies mida carnet d'identitat.

d) Certificat d'assistència al curs de formació de personal de control d'accés.

e) Resguard del pagament de la taxa per l'expedició del carnet i distintiu professionals del personal de control d'accés.

 

Informació relacionada

El període per presentar al·legacions comença a comptar l'1 de febrer de 2018 i acaba el 14 de febrer de 2018. 

La data i l’hora de realització de les proves es publicarà a la Resolució que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. No obstant, s’informa que la previsió és que aquestes proves es portin a terme a mitjan mes de març de 2018.

Informació relacionada

Data d'actualització:  15.05.2018