• Imprimeix

Establiments oberts al públic: llicència, autorització o comunicació prèvia

El 13 d'agost va entrar en vigor la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (en endavant Llei de simplificació).

L'article 2.a d'aquesta Llei estableix que és aplicable a l'Administració de la Generalitat, i la disposició final primera disposa que “Les disposicions legals i reglamentàries que s'oposin al que estableix aquesta Llei s’hi han d’adequar en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la dita norma”.

Aquests preceptes comporten l'adequació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (en endavant Llei d’espectacles) i, especialment, del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost (Reglament d’espectacles), ja que contenen preceptes que s’oposen a l'esmentada Llei de simplificació.

Ara bé, fins que no es modifiqui la Llei 11/2009, s'han d’establir uns criteris interpretatius i d'aplicació per donar compliment a l'esmentat article 2.a). En aquest sentit, cal significar que dins de les activitats incloses en els annexos que acompanyen la Llei de simplificació no hi figuren totes aquelles que són pròpies de la matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, si bé inclou específicament les activitats de restauració, a les quals aquesta normativa d’espectacles és d’aplicació supletòria.

S’ha optat per efectuar una interpretació extensiva de la Llei esmentada, amb l’objectiu d’encabir dins dels seus annexos aquelles activitats regulades en la Llei d’espectacles que siguin assimilables a les específicament incloses en els epígrafs incorporats en aquests annexos, i atenent especialment el fet que la seguretat de les persones i els béns queda garantida mitjançant l’informe de prevenció d’incendis.

En aquesta direcció s’efectuen les consideracions següents:

En primer lloc, l'aplicació de la Llei de simplificació als establiments i activitats d'espectacles públics i recreatives afecta només el règim d’intervenció administrativa d’inici d’activitat, ja que simplifica tan sols aquest tràmit inicial de començament de l’activitat, però no afecta els requisits que s’han de complir per a la realització d’aquestes activitats, que continuen regulats en el nostre cas per la normativa sectorial d’espectacles.

En segon lloc, a l’Annex I de la Llei de simplificació, sota el títol Activitats sotmeses a règim de declaració responsable i dins de l’epígraf 591 (Activitats de cinema, vídeo i programes de televisió), s’inclou aquelles que se celebrin en una superfície construïda inferior o igual a 500 m2.

Respecte al seu Annex II. Activitats sotmeses a règim de comunicació prèvia, s’inclou:

- Epígraf 561 (Restaurants i establiments de menjar), aquelles que se celebrin en una superfície construïda inferior o igual a 500 m2 i amb un aforament inferior o igual a 500 persones.

- Epígraf 563 (Establiments de begudes/comprèn discoteques), aquelles que se celebrin en una superfície construïda inferior o igual a 500 m2 i amb un aforament inferior o igual a 500 persones.

Es considera que dins dels establiments destinats a les activitats de restauració incloses en l’epígraf 561, s'han d’incloure els restaurants, els restaurants-bar, els bars i els salons de banquets.

Així mateix, dins de les activitats d’establiments de begudes incloses en l'epígraf 563, d’acord amb l’actual Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques elaborada per l’Institut d’Estadística de Catalunya, en què estan previstes les discoteques com un establiment de begudes, s'han d’incloure junt a aquestes, els bars musicals, les sales de ball, les sales de festes, els cafès concert – cafès teatre, etc., és a dir, totes aquelles activitats de l’apartat III de l’Annex I del Reglament d’espectacles, ja que totes aquestes formen part del concepte d’activitat recreativa musical.

Per estrictes raons de seguretat, serà el risc que comporti cada activitat en qüestió el que determinarà el règim d’intervenció administrativa, atès que l’avaluació d’aquest risc vindrà condicionada pels paràmetres de superfície i d’aforament dels establiments on es desenvolupin, i seran precisament aquests paràmetres els que decidiran si els establiments destinats a activitats recreatives musicals i els destinats a activitats de restauració seran sotmesos al règim de comunicació prèvia o bé al de llicència.

Per últim, pel que fa als establiments destinats a espectacles públics només els establiments cinematogràfics els és aplicable la Llei de simplificació perquè com a tals estan recollits en els seus annexos. Pel que fa als establiments públics destinats a espectacles teatrals, a espectacles d’audició i a espectacles musicals es continuarà aplicant la Llei d’espectacles ja que actualment no estan inclosos en cap dels epígrafs incorporats en els annexos de referència i aprovats per mitjà de llei.

 

Data d'actualització:  30.10.2015