• Imprimeix

Limitació d'accés dels menors de 14 anys a determinades modalitats de combats i lluites

Es prohibeix als infants i als adolescents menors de 14 anys, si no és que van acompanyats d'una persona major d'edat, l'entrada a recintes d'espectacles on se celebrin combats de boxa i altres modalitats de combats i de lluites entre persones, llevat de les modalitats reconegudes pel Comitè Olímpic Internacional i sempre que en el desenvolupament d'aquestes modalitats s'observin les normes establertes per l'esmentat Comitè.

L'incompliment d'aquesta prohibició comportarà una sanció d'acord amb la normativa sobre espectacles públics i activitats recreatives.

Els responsables de locals i de recintes d'espectacles on es realitzin combats de boxa i les altres modalitats de combats i de lluites entre persones, mitjançant els seus empleats, han de donar compliment a la prohibició establerta.

Els empleats o les persones que exerceixin el control d'accés hauran d'impedir l'entrada als infants i als adolescents menors de 14 anys, si no és que van acompanyats d'una persona major d'edat, i podran exigir als adolescents majors d'aquesta edat que pretenguin entrar en aquests recintes la presentació del document nacional d'identitat per comprovar-ne la veracitat.

Els locals i els recintes d'espectacles on es realitzin combats de boxa i les altres modalitats de combats i de lluites entre persones incloses en la prohibició han de tenir fixat, en els seus accessos i en les taquilles de venda de localitats, perfectament visible, un rètol amb la inscripció següent: "No es permet l'entrada als infants i als adolescents menors de catorze anys, si no és que van acompanyats d'una persona major d'edat".

Aquest rètol ha de tenir un format mínim de 30 cm d'amplada per 20 cm d'alçada i les lletres de la inscripció han de ser de caixa alta, de 36 punts.


Normativa bàsica


Per a més informació

 

Data d'actualització:  04.04.2012