CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya)

El CECAT és el centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya. Vetlla per la bona gestió de les emergències a través de la coordinació dels diferents cossos operatius, organismes i institucions involucrades en la resolució de situacions en què calgui l’activació d’un pla d’emergències. Té com a última finalitat la seguretat de les persones, dels seus béns i drets, i també la previsió i la minimització dels efectes que poden patir en cas d’emergència.

Què és el CECAT?

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) és el centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya. Vetlla per la bona gestió de les emergències a través de la coordinació dels diferents cossos operatius, organismes i institucions involucrades en la resolució de situacions en què calgui l’activació d’un pla d’emergències. Té com a última finalitat la seguretat de les persones, dels seus béns i drets, i també la previsió i la minimització dels efectes que poden patir en cas d’emergència.

El CECAT disposa de les eines per fer front a les situacions de risc potencial (predicció de nevades, allaus, pluges, ventades, etc.) i a les situacions de risc real (inundacions, accident químic, ferroviari, aeronàutic, etc.).

La coordinació que duu a terme el CECAT es fonamenta en la gestió de la informació, en la seva anàlisi en temps real i en la presa de decisions estratègiques de manera inicial, és a dir, amb tanta antelació com es pugui a la materialització de l’emergència i els seus efectes sobre la població.

La funció de coordinació també suposa la gestió de l’aplicació de les mesures d’autoprotecció de la població que pugui quedar afectada per un risc potencial o concret i que impliqui l’activació d’un pla d’emergència. Per tant, és també funció principal del CECAT la difusió dels avisos i de les mesures d’autoprotecció que han d’aplicar els ciutadans en cada emergència.

El CECAT es va crear mitjançant el Decret 246/1992, de 26 d’octubre. Per respondre a la funció de coordinació d’emergències, duu a terme les actuacions principals següents:

 • Coordinació permanent amb els principals centres d'emergència
 • Valoració tècnica i estratègica de l’evolució de les emergències, dels accidents i dels episodis de risc potencial, de manera continuada
 • Gestió de l’activació i desactivació dels plans d’emergència
 • Gestió central dels recursos operatius i la mobilització dels mitjans públics o privats necessaris
 • Gestió i difusió de la informació, i dels avisos a la població
 • Logística
 • Suport institucional
 • Suport al Consell Assessor
CECAT operatius sala

Funcions i funcionament del CECAT

Coordinació permanent amb els principals centres d’emergència 

El CECAT es coordina i manté contacte permanent amb els centres d’emergència següents:

 • El telèfon únic d’emergències 112.
 • Les sales centrals dels operatius d’emergència actuants (principalment els Bombers, els Mossos d’Esquadra i el SEM) i el Centre de Comandament Avançat (CCA) corresponent a cada situació d’emergència.
 • Els centres receptors d’alarmes (CRA) de les administracions públiques locals afectades i els centres de coordinació municipal (CECOPAL) dels ajuntaments afectats.
 • Els centres receptors d’alarmes (CRA) de les activitats generadores o receptores de risc implicades.
 • La resta de centres d’emergència que puguin estar recollits en els plans d’emergència de protecció civil i en els convenis vigents, com ara el CECOP (Centre de Coordinació Operativa) de l’Administració de l’Estat o els centres d’emergència dels àmbits limítrofs a Catalunya, si existeix afectació més enllà del territori català.

 

Valoració de manera continuada de l’evolució de les emergències, dels accidents i dels episodis de risc potencial 

El CECAT analitza de manera continuada els diferents fenòmens d’origen natural o tecnològic que esdevenen en el territori català per tal de valorar si calen mesures extraordinàries d’actuació, d’avís o de protecció a la població. En definitiva, fa un seguiment continuat de l’estat dels riscos col·lectius que poden derivar en una situació d’emergència al país.

 

Gestió de l’activació i la desactivació dels plans d’emergència de la Generalitat de Catalunya 

El CECAT rep avisos de risc potencial o real i en duu a terme el seguiment i la vigilància; també rep avisos d’accidents a través de trucades de ciutadans o entitats al telèfon d’emergències 112, i d’empreses, cossos operatius, etc. Amb els avisos rebuts, s’avaluen les conseqüències dels sinistres i els riscos significatius en temps real i es determina si s'activen o no els plans d’emergència i els procediments escaients.

Gestió central dels recursos operatius i la mobilització dels mitjans públics o privats necessaris 

Davant una situació de gran emergència, el CECAT ha de localitzar i gestionar els recursos necessaris per solucionar-la, independentment de qui en sigui el titular o gestor, amb l’objectiu de minimitzar els efectes de les emergències a la població. Un exemple d’aquesta gestió el trobaríem en la distribució de les llevaneus en la xarxa viària quan està activat el pla Neucat, la mobilització de barreres de contenció d’una taca contaminant al mar o la d’un camió cisterna per al transvasament d’un producte que hagi vessat d’un altre camió cisterna.

 

Gestió i difusió de la informació i dels avisos a la població 

Enfront de situacions de risc potencial (predicció de nevades, allaus, pluges, ventades...) i situacions de risc real (accident amb risc químic, radiològic o ferroviari, aeronàutic...), el CECAT s’encarrega de gestionar els sistemes d’avisos que formen part de la xarxa d’alarmes i comunicacions, per tal de minimitzar els riscos als quals es pot veure sotmesa la ciutadania.

Aquesta xarxa d’alarmes està formada per sistemes tecnològics com ara les sirenes d’avís a la població i també per l’enviament d'SMS, correus electrònics i fax, per trucades telefòniques als principals centres i municipis afectats i per emissores de la xarxa Rescat, a més d’altres recursos tecnològics que es pretenen implantar. S’optimitza el sistema d’enviament d'SMS, fax i correu electrònic per tal de minimitzar-ne el cost i alhora maximitzar-ne l'eficàcia.

D’altra banda, els plans d’emergència estableixen la figura del Gabinet d’Informació per canalitzar tota la informació als ciutadans a través dels mitjans de comunicació social. La informació que es difon és l’associada a les situacions d’emergència i també la relativa a les situacions d’increment del risc prèvia a emergències (predicció d’episodis meteorològics extrems o accidents que poden esdevenir una emergència).

La informació fa referència a:

 • Risc i emergència, tant potencials (avisos de condicions meteorològiques extremes) com reals (inundacions o fuites de productes químics en temps real): característiques, possible evolució temporal i territorial, intensitat dels efectes actuals i dels possibles, etc.
 • Actuacions del sistema de protecció civil: mitigació, contenció, protecció, logística, d’ordre, sanitària, de coordinació, etc.
 • Actuacions d’autoprotecció a aplicar per part de la població: confinament, supressió de determinades activitats (per exemple, d’alta muntanya o les esportives a l’aire lliure en condicions meteorològiques extremes), seguiment d’informació, recopilació de material o aliments, etc.

 

La informació s'ha de difondre a:

 • L’estructura directa del sistema de protecció civil i del Departament d’Interior i del Govern de la Generalitat de Catalunya.
 • Els cossos operatius d’emergència i els òrgans implicats de forma activa o passiva en la gestió d’emergències i en el sistema de protecció civil.
 • Les administracions públiques, especialment les locals i els ajuntaments.
 • Els mitjans de comunicació.
 • La ciutadania a través de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació.


La logística 

El CECAT té la funció de donar suport als ajuntaments perquè donin servei a la població, i també la d'oferir suport als grups actuants (d’ordre, sanitari, logístic...) pel que fa al material necessari perquè desenvolupin la seva tasca (mitjans de transport, material per a l’actuació, avituallament, etc.).

El suport institucional 

El CECAT, per tal de complir les seves funcions, col·labora amb entitats i organismes en la difusió d’informació. Aquest suport i col·laboració, per exemple, el trobem amb l’Institut Geològic de Catalunya per difondre i informar d’allaus i sismes; amb el Servei Meteorològic de Catalunya per advertir de situacions meteorològiques de risc, i amb l’Agència Catalana de l’Aigua per aprofitar situacions hidrològiques de risc, entre altres institucions.

El suport al Consell Assessor 

El CECAT aporta al Consell Assessor tota la informació sobre la situació real de l’emergència i, alhora, fa difusió de totes les ordres i decisions aprovades per aquest organisme. Així doncs, recopila informació de l’emergència, de les actuacions dels operatius, de l’estat de la població i dona suport en la planificació de respostes.

 

CECAT accio tecnics
CECAT_accio_sala

Vols rebre avisos d’emergències?

Les administracions, les empreses de risc i els destinataris molt vulnerables, així com les empreses i institucions de serveis bàsics i essencials, reben els avisos d’emergències des del CECAT. Si vosaltres també voleu rebre els avisos de situacions de risc potencial teniu diverses maneres de seguir-nos:

 

A través de les noticies del web del Departament d’Interior,

pel Facebook emergenciescat,

pel Twiter @emergenciescat

i mitjançant l’aplicació mòbil gratuïta gencat.mobi.

 

Aplicació gratuïta gencat.mobi per rebre avisos

Aquest canal permet consultar les notícies relatives a emergències, com plans activats per risc de nevades, per ventades, per accidents químics, etc., així com la seva evolució i les afectacions.

A l’apartat “Actualitat” s’inclou informació sobre simulacres, campanyes de sensibilització, etc. El servei inclou també un apartat de consells d’autoprotecció per onades de calor, risc químic, aiguats i inundacions, incendis forestals, ventades, sismes, nevades, onades de fred, allaus, accidents químics, etc.

A aquest canal s’hi pot accedir mitjançant l’aplicació gencat, disponible per a mòbils iPhone i amb sistema Android.

Com rebre els avisos?

Aquest canal permet rebre avisos de protecció civil de dues maneres:

 1. Segons la ubicació de l’usuari, per mitjà de la geolocalització: si vols rebre els avisos relatius al lloc on ets en cada moment.
 2. Per subscripció a zones del territori d’interès: si vols rebre els avisos relatius al lloc on vius, on treballes o un altre lloc que t’interessi, independentment del lloc on siguis en aquell moment.

Les subscripcions a les notificacions es fan a través de l’aplicació per a mòbils gencat a l’apartat de configuració de serveis.

En les emergències greus

En cas d’emergències greus de les quals calgui informar de manera urgent la població, els ciutadans que s’hi subscriguin rebran avisos emergents, anomenats push, que informaran del fet i de les instruccions en el cas que sigui necessari (com tancar-se a l’edifici més proper, evacuar una zona, evitar utilitzar una via concreta, etc.), emesos des del Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya (CECAT).

Aplicació gratuïta gencat.mobi per rebre avisos

Descàrrega i configuració de l’aplicació gencat

Vídeos explicatius: com rebre els avisos d'emergència

Estat de les borses d'operadors del CECAT

La Direcció General de Protecció Civil disposa de dues borses de treball d'operadors de control (CECAT Barcelona i CECAT Reus). Periòdicament es convoca l'ampliació d'aquestes borses.

Aquí podeu consultar l'ordre de puntuació del personal de cada borsa. Aquesta puntuació s'actualitza semestralment.

Data d'actualització:  31.10.2018