• Imprimeix

Ampliació de la borsa de treball del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

Convocatòria per ampliar la borsa de treball de tècnics/iques especialistes operadors/ores de control

29.11.2018: Publicació resultat 3a fase (Annex 1).

 

Publicació resultat 3a fase: curs de formació selectiu.

Publicació llistats de puntuació global de la sala de Barcelona (Annex 2) i de la sala de Reus (Annex 3).

 

- Ampliació de la borsa de treball del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

 

Contacte:  dgpc_administracio@gencat.cat

 

28.5.2018: Publicació convocatòria 

Ampliació de la borsa de treball del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

L’objecte d’aquesta convocatòria és la realització d’una selecció de personal per a l’ampliació de les borses de treball de la categoria tècnics/iques especialistes operadors/ores de control del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

28.5.2018: Publicació convocatòria 

Ampliació de la borsa de treball del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

Informació relacionada

Primera prova: coneixements de Protecció Civil

Aquesta prova consistirà en la realització d’un exercici tipus test en què s’haurà de respondre 30 preguntes (més 3 de reserva), relatives a les funcions de la categoria a desenvolupar, que versarà sobre els coneixements de protecció civil següents:

- Introducció a la protecció civil

- Introducció als plans de protecció civil de la Generalitat de Catalunya

- Funcions de la Sala de Guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya

Cada resposta correcta tindrà el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no puntuaran.

Les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.

El temps per a la realització d’aquesta prova no pot ser superior a 35 minuts.

La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

Segona prova: coneixements del territori i cartografia

Aquesta prova consistirà en la realització d’un exercici tipus test en què s’haurà de respondre 30 preguntes (més 3 de reserva) relatives a les funcions de la categoria a desenvolupar, que versarà sobre coneixements del territori i cartografia.

Cada resposta correcta tindrà el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no puntuaran.

Les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.

El temps per a la realització d’aquesta prova no pot ser superior a 35 minuts.

La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

Informació relacionada

Data d'actualització:  29.11.2018