• Imprimeix

Consells de seguretat per prevenir els accidents en la preparació de les carrosses

Cos de l'article

 • Tots els vehicles (tractors, etc.) han de disposar d’assegurança i de la ITV en ordre.
 • Les instal·lacions de llum i cablejat de les carrosses han d’estar degudament protegides i cal que disposin d’un butlletí elèctric o de revisió d’un electricista.
 • Si els materials de decoració no són ignífugs, a les carrosses no hi pot haver elements de flama (per exemple, pirotècnia), ni que generin guspires o molta escalfor.
 • Totes les carrosses han de portar extintors adequats al tipus de foc previsible.
 • A les carrosses no hi pot haver recipients de líquids inflamables, com per exemple gasolina.
 • En el cas que es disposi de bateries o grups electrògens per subministrar electricitat a l’enllumenat o a altres parts de la carrossa (equip de música, etc.), cal que es col·loquin en compartiments separats de l’habitacle i degudament protegits.
 • El disseny de les carrosses ha de preveure la col·locació d’una protecció que eviti l’apropament a les rodes, també ha de preveure una ràpida evacuació i salvament en cas d’emergència de les persones que transporta.
 • A les carrosses, cal evitar instal·lar-hi màquines i altres estris que generin un moviment que pugui atrapar les persones que s’hi apropin, com per exemple braços o aspes giratoris, etc. En el cas que n’hi hagi, han de disposar de la deguda protecció.
 • Eviteu que a la plataforma de les carrosses hi hagi moltes persones, pel risc de caigudes o d’accidents. Si durant el recorregut no van assegudes, garantiu que tenen una tanca o element de protecció de prou alçada (mínim 1 metre) per evitar que caiguin. S’han d’evitar actes insegurs que puguin derivar en accidents de caiguda en alçada, com per exemple accessos puntuals sobre estructures sense protecció ni resistència.
 • Les estructures muntades a les carrosses s’han de construir de forma que no sigui possible que es puguin desplomar fàcilment davant condicions meteorològiques adverses (vent, aigua, etc.) i cal preveure la càrrega màxima a què poden estar sotmeses. Igualment cal preveure el possible apropament a cablejats del carrer i la seva alçada màxima, així com garantir l’aïllament d’estructures metàl·liques davant l’acostament a línies elèctriques del municipi.
 • A l’interior de les carrosses s’han de preveure passos segurs i degudament ordenats, que evitin caigudes i ensopegades.
Carrossa
Data d'actualització:  18.09.2017