Funcions dels voluntaris de protecció civil de Catalunya

Nota informativa sobre les activitats i actuacions concretes que han de desenvolupar els voluntaris de protecció civil de Catalunya, informat favorablement per la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya el 5 de març de 2015 (10/08/2015).

 Uniformitat, vehicles i distintius

Directrius de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya:

- Sobre la Uniformitat i Distintius de les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya, presentat a la reunió de la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya l’11 de juny de 2015 (10/08/2015)

- Sobre la identificació visual de vehicles destinats a les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya, presentat a la reunió de la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya l’11 de juny de 2015 (10/08/2015)

Passos que cal seguir:

 1. L'AVPC ha de sol·licitar la inscripció en el Registre general d'associacions del Departament de Justícia.
  Es pot trobar tota la informació necessària per aquest tràmit al web del Departament de Justícia
 2. Un cop feta la inscripció, es rebrà la resolució per la qual s'aprova la inscripció de la constitució de l'associació i se li atribueix un número de registre.
 3. Una vegada l'associació està constituïda legalment, es podrà sol·licitar la inscripció al Registre especial d'associacions de voluntariat de Protecció Civil. Per a aquest tràmit s'ha d'aportar la documentació que s'esmenta més avall.
 4. S'ha de sol·licitar a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) l'admissió en els programes de formació bàsica per a voluntaris. La sol·licitud, l'ha de fer l'ajuntament i ha de fer constar el nom de l'associació i la quantitat de membres que hi assistiran per tal de programar els cursos.
 5. Un cop presentada tota la documentació, la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior, dictarà la resolució d'inscripció o denegació, en el termini de 30 dies.

 

Informació relacionada

 1. Full d'inscripció en el Registre especial d'associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya. Vegeu-ne el model.
 2. Còpia autenticada dels estatuts de l'associació.
  Es poden trobar model d'estatuts en la web del Departament de Justícia, però s'ha de tenir també en compte el que estableix el Decret 27/2001.
 3. Còpia autenticada del la Resolució d'inscripció al Registre d'associacions del Departament de Justícia.
 4. Còpia autenticada de la cobertura d'assegurança de l'associació.
  L'assegurança ha de ser contractada o bé per l'associació o bé per l'ajuntament, mitjançant una ampliació de la que hi hagi i tenint compte que ha de cobrir:
    - responsabilitat civil
    - accidents dels membres de l'associació
 5. Certificat de l'ajuntament en què reconegui a l'associació de voluntaris de protecció civil com a única vinculada al municipi.
 6. Certificat, de l'acord del ple, del reconeixement de l'associació per part de l'ajuntament.
 7. Còpia autenticada del conveni entre l'associació i l'ajuntament, aprovat per l'òrgan municipal competent (consulteu el model a 'Informació relacionda').
 8. Nomenament dels membres de l'AVPC expedit per l'ajuntament corresponent.
  Es pot incloure el nomenament dels membres de l'associació en el mateix certificat de l'ajuntament on es vincula l'associació al municipi. Cal fer-hi constar el nom i el DNI de cadascun.
 9. Compromís dels membres de l'AVPC per mitjà del qual accepten la normativa i la planificació aplicables en matèria de protecció civil i es comprometen a executar les tasques que li siguin encomanades per les autoritats competents. Vegeu-ne el model.
 10. Certificat de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya en què es reconegui que cadascun dels membres de l'AVPC ha superat el programa de formació bàsica en matèria de protecció civil.
 11. En el cas d'associacions d'àmbit supramunicipal, a més, s'ha d'aportar:
    - El certificat de l'ajuntament en què es reconegui l'associació de voluntaris de protecció civil com a única vinculada al municipi. Ha de ser aprovat pel ple de cada municipi.
    - Acord entre els municipis en què es reconegui l'associació.
Data d'actualització:  03.03.2017