• Imprimeix

Plans d'autoprotecció i registre electrònic HERMES

L'autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit (edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

L’objectiu del decret és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció a les empreses i, en general, a les entitats i als organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també als centres i a les instal·lacions i a les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.

Decret d'autoprotecció i normativa relacionada

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

 

RESOLUCIÓ INT/764/2016, de 23 de març, per la qual s'inclouen determinades instal·lacions de càmping dins l'àmbit d'aplicació de l'epígraf A de l'annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

 

RESOLUCIÓ INT/519/2017, de 10 de març, per la qual s'inclou l'activitat Transsegre dins l'àmbit d'aplicació de l'epígraf A de l'annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

 

Ordres que continuen vigents després de l'aprovació del Decret 30/2015

 

- ORDRE INT/193/2011, de 28 de juliol, pel qual es crea el Registre electrònic de plans d'autoprotecció.

- ORDRE INT/325/2013, de 4 de desembre, de modificació de l'Ordre INT/193/2011, de 28 de juliol, per la qual es crea el Registre electrònic de plans d'autoprotecció.

- ORDRE INT/20/2011, de 8 de febrer, de creació del fitxer de dades de caràcter personal del personal tècnic acreditat per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de protecció civil.

- ORDRE IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil.

- ORDEN IRP/516/2010, de 8 de noviembre, sobre el procedimiento de acreditación del personal técnico competente para la elaboración de planes de autoprotección en elámbito de la protección civil.

Informació relacionada

Acreditació: certificació, formació i exàmens

El pla d'autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent per dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l'autoprotecció davant els riscos a què estigui subjecta l’activitat o centre.

En la normativa s’estableixen diferents alternatives per acreditar aquesta competència per elaborar plans d'autoprotecció i, també, es preveu el procediment administratiu per a aquesta acreditació.

 

Llista de personal tècnic competent per a l'elaboració de plans

Personal tècnic acreditat per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil local i de Catalunya. 

Implantació, informes i simulacres

Implantació

El pla d’autoprotecció s’ha d’implantar el primer any de vigència. Aquesta implantació, junt amb el manteniment del pla, comporta:

  • La formació al personal que treballa en l’activitat
  • La informació a les persones usuàries de l’activitat sobre el risc i les mesures d’autoprotecció
  • La realització i la comunicació de simulacres
  • L’elaboració, abans dels dos anys de vigència del pla, d’un informe de descripció de les actuacions d’implantació del pla realitzades el primer any
  • L’elaboració, cada quatre anys, d’un informe de descripció de les actuacions de manteniment del pla

 

El titular del centre, instal·lació o activitat ha de conservar la documentació relativa a totes les actuacions d’implantació i de manteniment del pla. Aquesta documentació pot ser requerida per l’Administració competent quan es cregui oportú.


Simulacres

Les activitats afectades pel Decret 30/2015, excepte les de caràcter temporal, estan obligades a realitzar simulacres del pla d’autoprotecció, com a mínim un cop l’any.

Activitats afectades per l’annex 1, epígraf A, Decret 30/2015

 1. Comunicació de simulacres amb petició de participació de mitjans externs (Bombers, Policia, Serveis Sanitaris)

D30/2015, art. 13.2: “La realització de simulacres pot ser amb mobilització de mitjans personals propis o aliens o bé de despatx. En el supòsit que hi hagi mobilització de mitjans aliens, s’ha de comptar amb la seva acceptació prèvia a l’efecte de coordinar-s’hi”

Aquesta comunicació es realitzarà mitjançant un correu electrònic a: simulacres_pc@gencat.cat amb una antelació mínima de 2 mesos.

Cal omplir el següent formulari en el que es demanen les següents dades especificades a l’Annex V del Decret i complementaries:

-     En l’assumpte del correu electrònic: SIMULACRE PAU AMB MITJANS EXTERNS DE (NOM ACTIVITAT)

-     Nom de l’activitat i adreça completa amb la comarca.

-     El dia i l’hora del simulacre.

-     Els mitjans externs dels que sol·liciten la participació (Bombers, Mossos d’Esquadra, SEM)

-     Objectius i escenari

-     La persona de contacte de l’activitat i un telèfon.

-     En el cas d’evacuació fora de les instal·lacions de l’activitat indicar el punt de reunió i la quantitat aproximada de persones evacuades.

-     Número de registre del PAU

 

 2. Comunicació de simulacres sense petició de participació de mitjans externs

D30/2015, art. 13.4: “Tots els simulacres que comportin accions que puguin provocar trucades al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya o al CECAT s’han de comunicar a l’Administració competent, a través del registre corresponent, amb una antelació mínima de quinze dies hàbils”

La comunicació dels simulacres es realitzaran mitjançant un correu electrònic al Servei d’Implantació a la bústia a: simulacres_pc@gencat.cat.

Cal omplir el següent formulari en el que es demanen les següents dades especificades a l’Annex V del Decret i complementaries:

-     En l’assumpte del correu electrònic: SIMULACRE PAU DE (NOM ACTIVITAT)

-     Nom de l’activitat i adreça completa amb la comarca.

-     El dia i l’hora del simulacre.

-     Objectius i escenari

-     La persona de contacte de l’activitat i un telèfon.

-     En el cas d’evacuació fora de les instal·lacions de l’activitat indicar el punt de reunió i la quantitat aproximada de persones evacuades.

-     Número de registre del PAU

Protocols d'actuació en emergència

Tot i que el Decret 30/2015, de 3 de març, estableix que la persona titular d’un centre o activitat no sotmès a aquest Decret no està obligat a fer un pla d’autoprotecció,  pot elaborar un protocol d’actuació en emergències on s’especifiquin aquelles mesures que siguin necessàries per gestionar qualsevol incidència que els afecti.

En aquest sentit, doncs, la Direcció General de Protecció Civil ha elaborat uns models de protocols d’autoprotecció en emergència que poden ser utilitzats com a guies en la redacció d’aquest tipus de documents.

En línia a Tràmits gencat

Tràmits a seguir al portal gencat: 

- Plans d'autoprotecció: 1. Donar d'alta i comunicar l’afectació, i lliurar el pla d’autoprotecció.

- Plans d'autoprotecció: 2. Presentar el titular al·legacions o altra documentació.

- Plans d'autoprotecció: 3. Revisar i actualitzar el pla d’autoprotecció.

- Plans d'autoprotecció: 4. Designar responsable tècnic, cap de l'emergència i nou titular.

- Acreditació de centres de formació de tècnics per elaborar plans d'autoprotecció (PAU).

- Acreditació de personal tècnic per elaborar plans d'autoprotecció (actualitzat a data 2.03.2016).

 

 

 

Informació relacionada

Criteris tècnics per tipologia d'activitat

Criteris tècnics a seguir segons el tipus d'activitat:

 - Instrucció sobre els criteris a aplicar en l’elaboració dels informes d’avaluació tècnica d’infraestructures de transport ferroviari de passatgers amb defectes estructurals que dificulten l’autoprotecció davant determinades emergències.

 - Instrucció sobre els criteris a aplicar en l’elaboració dels informes d’avaluació tècnica en activitats de càmping ubicades en zona inundable.

Data d'actualització:  04.12.2018