L'autoprotecció

L'autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit (edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

L’objectiu del decret és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció a les empreses i, en general, a les entitats i als organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també als centres i a les instal·lacions i a les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.

 

 

Acreditació: certificació, formació i exàmens

El pla d'autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent per dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l'autoprotecció davant els riscos a què estigui subjecta l’activitat o centre.

En la normativa s’estableixen diferents alternatives per acreditar aquesta competència per elaborar plans d'autoprotecció i, també, es preveu el procediment administratiu per a aquesta acreditació.

Llista de personal tècnic competent per a l'elaboració de plans

Nota informativa sobre el Decret 30/2015

Les ordres que desenvolupaven el Decret 82/2010, de 29 de juny, continuen en vigor en tot allò que no s'oposi al nou Decret 30/2015, de 3 de març.

Informació relacionada

 • DECRET 30/2015, de 3 de març,

  pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

 • DECRETO 30/2015, de 3 de marzo,

  por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas.

Decret d'autoprotecció i normativa relacionada

 • DECRET 30/2015, de 3 de març,

  pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

 • DECRETO 30/2015, de 3 de marzo,

  por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas.

Ordres que continuen vigents després de l'aprovació del Decret 30/2015

Guies

La Direcció General de Protecció Civil posa a la vostra disposició una sèrie de guies que recullen els procediments que cal seguir per a l’obtenció de les autoritzacions necessàries per a les diferents activitat així com per a l’organització d’espectacles públics i activitats extraordinàries per part dels municipis.

Aquestes guies pretenen ser una eina senzilla d’interpretació de les diverses normatives que afecten aquest tipus d’activitats, així com una ajuda per saber quin són els tràmits que s’haurien de seguir en cada cas.

 

La documentació d'aquest punt està sent revisada

Protocols d'actuació en emergència

Tot i que el Decret 30/2015, de 3 de març, estableix que la persona titular d’un centre o activitat no sotmès a aquest Decret no està obligat a fer un pla d’autoprotecció,  pot elaborar un protocol d’actuació en emergències on s’especifiquin aquelles mesures que siguin necessàries per gestionar qualsevol incidència que els afecti.

En aquest sentit, doncs, la Direcció General de Protecció Civil ha elaborat uns models de protocols d’autoprotecció en emergència que poden ser utilitzats com a guies en la redacció d’aquest tipus de documents.

Implantació, informes i simulacres

Implantació

El pla d’autoprotecció s’ha d’implantar el primer any de vigència. Aquesta implantació, junt amb el manteniment del pla, comporta:

 • La formació al personal que treballa en l’activitat
 • La informació a les persones usuàries de l’activitat sobre el risc i les mesures d’autoprotecció
 • La realització i la comunicació de simulacres
 • L’elaboració, abans dels dos anys de vigència del pla, d’un informe de descripció de les actuacions d’implantació del pla realitzades el primer any
 • L’elaboració, cada quatre anys, d’un informe de descripció de les actuacions de manteniment del pla

 

El titular del centre, instal·lació o activitat ha de conservar la documentació relativa a totes les actuacions d’implantació i de manteniment del pla. Aquesta documentació pot ser requerida per l’Administració competent quan es cregui oportú.


Simulacres

Les activitats afectades pel Decret 30/2015, excepte les de caràcter temporal, estan obligades a realitzar simulacres del pla d’autoprotecció, com a mínim un cop l’any.

Activitats afectades per l’annex 1, epígraf A, Decret 30/2015

 1. Comunicació de simulacres amb petició de participació de mitjans externs (Bombers, Policia, Serveis Sanitaris)

D30/2015, art. 13.2: “La realització de simulacres pot ser amb mobilització de mitjans personals propis o aliens o bé de despatx. En el supòsit que hi hagi mobilització de mitjans aliens, s’ha de comptar amb la seva acceptació prèvia a l’efecte de coordinar-s’hi”

Aquesta comunicació es realitzarà mitjançant un correu electrònic a: simulacres_pc@gencat.cat amb una antelació mínima de 2 mesos.

Cal omplir el següent formulari en el que es demanen les següents dades especificades a l’Annex V del Decret i complementaries:

-     En l’assumpte del correu electrònic: SIMULACRE PAU AMB MITJANS EXTERNS DE (NOM ACTIVITAT)

-     Nom de l’activitat i adreça completa amb la comarca.

-     El dia i l’hora del simulacre.

-     Els mitjans externs dels que sol·liciten la participació (Bombers, Mossos d’Esquadra, SEM)

-     Objectius i escenari

-     La persona de contacte de l’activitat i un telèfon.

-     En el cas d’evacuació fora de les instal·lacions de l’activitat indicar el punt de reunió i la quantitat aproximada de persones evacuades.

-     Número de registre del PAU

 

 2. Comunicació de simulacres sense petició de participació de mitjans externs

D30/2015, art. 13.4: “Tots els simulacres que comportin accions que puguin provocar trucades al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya o al CECAT s’han de comunicar a l’Administració competent, a través del registre corresponent, amb una antelació mínima de quinze dies hàbils”

La comunicació dels simulacres es realitzaran mitjançant un correu electrònic al Servei d’Implantació a la bústia a: simulacres_pc@gencat.cat.

Cal omplir el següent formulari en el que es demanen les següents dades especificades a l’Annex V del Decret i complementaries:

-     En l’assumpte del correu electrònic: SIMULACRE PAU DE (NOM ACTIVITAT)

-     Nom de l’activitat i adreça completa amb la comarca.

-     El dia i l’hora del simulacre.

-     Objectius i escenari

-     La persona de contacte de l’activitat i un telèfon.

-     En el cas d’evacuació fora de les instal·lacions de l’activitat indicar el punt de reunió i la quantitat aproximada de persones evacuades.

-     Número de registre del PAU

Activitats afectades per l’Annex 1, epígraf B, Decret 30/2015

Les activitats afectades per l’Annex 1, Epígraf B, han de contactar directament amb l’Ajuntament corresponent per a donar informació referent als simulacres.

Data d'actualització:  04.10.2017