Accés al contingut Accés al menú de la secció

Hermes: informació i accés als principals tràmits

Apartat d'informació i accés als principals tràmits que podeu realitzar a través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció.

hermes_PC.png
 

Comunicar l’afectació i lliurar el pla d’autoprotecció

El Registre electrònic de plans d’autoprotecció té com a finalitats:

 • la inscripció dels plans d’autoprotecció que s’han d’elaborar de conformitat amb el Decret 82/2010, de 29 de juny.
 • el compliment de totes aquelles comunicacions i actuacions que preveu aquest Decret per al procediment de gestió d’aquests plans d’autoprotecció.

S’ha anomenat Hermes el sistema d’informació que dóna suport a la tramitació telemàtica vinculada al Decret 82/2010 i que allotja el Registre electrònic de plans d’autoprotecció.

Les dades que Hermes sol·licita per a la realització d'aquests tràmits són:

 • En l'alta de la instal·lació:
  • Dades d'identificació de l'empresa o organització titular de l'activitat (NIF, raó social, adreça, telèfon...).
  • Dades de la instal·lació o esdeveniment: nom, adreça postal (si en té).
  • Adreça electrònica per a la recepció de notificacions electròniques.
 • En la comunicació de l'afectació:
  • Codi de les activitats afectades que es realitzen en la instal·lació.
 • En el lliurament del PAU
  • Document del PAU.
  • Conjunt d'informació geogràfica (opcional).
  • Dades aplicables a la gestió de les emergències associades als plans d'autoprotecció (segons es detallen a l'apartat 2 de l'Annex IV del Decret 82/2010).

 

 

Comunicar i lliurar simulacres

Les instal·lacions, centres o emplaçaments objecte d’un PAU estan obligats a fer simulacres amb una periodicitat mínima anual, excepte les activitats desenvolupades a l’aire lliure de caràcter esporàdic o festiu. Les persones titulars d’aquestes instal·lacions, prèviament a la realització dels simulacres, han d’informar l’autoritat competent en matèria de protecció civil i facilitar, com a mínim, les dades que figuren a l’annex V del Decret 82/2010, de 29 de juny. Posteriorment a la realització del simulacre, la persona titular, el responsable tècnic o el cap de l’emergència de la instal·lació, centre o emplaçament ha de trametre a l’autoritat competent en matèria de protecció civil, un informe d’avaluació del simulacre elaborat pel cap de l’emergència i signat per aquesta persona i pel titular de l’activitat o el responsable tècnic.

 

Lliurar l’informe quadriennal i actualitzar el pla d’autoprotecció

Les empreses, les entitats i els organismes afectats pel Decret 82/2010, de 29 de juny, han de lliurar un informe de les actuacions realitzades al final de la vigència del Pla d’autoprotecció.
Per altra part, el pla d’autoprotecció es pot actualitzar sempre que els canvis que motiven l’actualització responguin a una modificació no substancial de la instal·lació, centre o emplaçament de què es tracti, d’acord amb la definició que per als conceptes de modificació no substancial estableix l’article 3 del Decret 82/2010, de 29 de juny.

 

Designar responsables

Per poder actuar amb el sistema de tramitació electrònica Hermes, el responsable tècnic i el cap de l’emergència han de ser prèviament identificats i autoritzats pel titular de l’activitat, centre o emplaçament.
Així mateix, si canvia la persona titular, serà necessari que s’identifiqui i autoritzi la persona que la substitueixi als efectes del que estableix per aquesta figura el Decret  82/2010, de 29 de juny.
Per a tots els casos el sistema Hermes preveu les funcions per fer la designació i també per deixar sense efecte, si és el cas, l'autorització i/o el nomenament.

 
Data d'actualització: 04.04.2011