• Imprimeix

Centres de formació

Requisits generals

Per a la seva obertura i posada en funcionament, els centres de formació del personal de seguretat privada hauran de complir els requisits següents:

 • Comptar amb el dret d’ús de l’immoble destinat a centre de formació.
 • Disposar de la llicència municipal d’activitats corresponent.
 • Comptar amb una relació del professorat, acreditat pel Ministerio del Interior, per a totes les matèries incloses en el corresponent pla d’estudis.
 • Disposar de les instal·lacions adients per al compliment de les finalitats de formació del personal de seguretat privada, d’acord amb la normativa vigent.

 Les instal·lacions dels centres han de ser adients per al compliment de les finalitats de formació del personal de seguretat privada, d’acord amb els requisits següents:

 • Els centres de formació hauran de comptar amb un gimnàs i una galeria de tir, que  hauran de complir les exigències d’ubicació i condicionament d’acord amb la normativa vigent.
 • En el cas de contractar els serveis d’una instal·lació esportiva o d’una galeria de tir, el contracte ha d’especificar l’autorització a l’accés de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra per inspeccionar les instal·lacions.
 • El centres de formació que disposin d’armament o cartutxeria en les seves instal·lacions hauran de comptar amb els armers corresponents, degudament autoritzats d’acord amb la normativa vigent.

 No podran ser titulars ni exercir funcions de direcció ni d’administració dels centres de formació els membres de les forces i cossos de seguretat que hi hagin exercit funcions de control de les entitats, serveis o actuacions, o del personal o mitjans, en matèria de seguretat privada en els dos anys anteriors. Caldrà aportar una declaració de cada càrrec a aquest respecte.

Declaració responsable

El centres de formació del personal de seguretat privada requeriran, per a la seva obertura i posada en funcionament, de la presentació d’una declaració responsable adreçada a la Direcció General d'Administració de Seguretat.
En aquesta declaració responsable, el titular o el representant legal del centre farà constar:

 1. Que el centre de formació del personal de seguretat privada, d’acord amb el que estableix l’article 29.4 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, compleix aquests requisits:
     a) Compta amb el dret d’ús de l’immoble.
     b) Disposa de llicència municipal d’activitats.
     c) Compta amb el professorat degudament acreditat pel Ministerio del Interior.
     d) Disposa de les instal·lacions adients per al compliment de les seves finalitats.
 2. Que disposa de tota la documentació acreditativa del compliment dels esmentats requisits.
 3. Que es compromet a mantenir el compliment dels esmentats requisits en tot moment.
  Cal tenir en compte que:
  • La Direcció General d'Administració de Seguretat inscriurà el centre de formació en el corresponent registre de centres de formació del personal de seguretat privada, del Departament d’Interior.
  • La presentació de la declaració responsable faculta l’administració pública competent per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.
  • La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra podrà realitzar inspeccions per tal de garantir que els centres compleixen permanentment els requisits i que els cursos s’adeqüen a la normativa reguladora de la seguretat privada.
  • La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que consti o que s’adjunti a una declaració responsable comporten deixar sense efecte el tràmit corresponent, impedir l’exercici de l’activitat des del moment en què es coneixen, i l’exigència de les responsabilitats que estableix la normativa.

Requisits del professorat

Els centres de formació han de disposar del corresponent professorat autoritzat pel Ministerio del Interior, per tal de cobrir i impartir les àrees de coneixement corresponent a cada tipus de formació.

Cal poder acreditar en tot moment la vinculació de cada professora/a amb el centre de formació per tal de garantir que s’imparteixen la totalitat d’hores i de mòduls professionals establerts per a cadascuna de les especialitats del personal de seguretat privada:

 • Per a la formació de vigilants de seguretat:
  • Àrea Jurídica
  • Àrea Socioprofessional
  • Àrea Tecnicoprofessional
  • Àrea Instrumental: sistemes de comunicació, mitjans de detecció, protecció contra incendis, primers auxilis, preparació física, defensa personal, armament i tir.
 • Per a la formació d'escortes privats:
  • Tècniques de Protecció: protecció, seguretat, armament i tir.
 • Per a la formació de vigilants d'explosius:
  • Armament i tir
  • Explosius
 • Per a la formació de guardes rurals:
  • Matèries comunes:
   • Àrea Jurídica
   • Àrea Socioprofessional
   • Àrea Tecnicoprofessional
   • Àrea Instrumental
   • Àrea de Pràctiques
  • Matèries exclusives de Guardes de Caça:
   • Àrea Jurídica
   • Àrea Tecnicoprofessional.
   • Àrea Instrumental
   • Àrea de Pràctiques
  • Matèries exclusives de Guardes de Pesca Marítims:
   • Pesca marítima d’esbarjo
   • Llei de costes
  • Educació Física

 

El centre de formació haurà de mantenir en tot moment actualitzada la seva relació de professorat i, respecte de cada professor/a, haurà de tenir aquesta documentació:

 • Acreditació del professor/a per a l’Àrea o matèria que imparteixi, emesa per la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil.
 • "Document acreditatiu de la vinculació del professorat amb el centre de formació". Aquest document el trobareu a l'apartat Models i impresos.

Documentació que cal aportar

 • Declaració responsable.
 • Relació de les persones titulars o que ocupen càrrecs de direcció i/o administració en el centre de formació.
 • Declaració de la persona titular i de cada càrrec de direcció i/o administració respecte del que disposa l’article 29.5 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril de seguretat privada.

Comunicació de la realització de cursos

 •  Abans de l’inici de cada curs, els centres de formació han de comunicar a la Direcció General d’Administració de Seguretat la realització del curs mitjançant la presentació del formulari “Comunicació de la realització de cursos del personal de seguretat privada” que trobareu a l'apartat Models i impresos.

Aquest formulari es pot presentar:

 • Per correu electrònic a la següent adreça: bustia.centresformacio@gencat.cat
 • Als registres del Departament d'Interior i altres registres de l’Administració que preveu la normativa.

On us heu d'adreçar

Servei de Seguretat Privada
Subdirecció General de Seguretat Interior
Carrer de la Diputació, 355

(Edifici Passeig de Sant Joan, 43)
08009 Barcelona
Tel. 93 551 20 00
Fax 93 551 24 06

 

Registre del Departament d'Interior
Carrer de la Diputació, 355

08009 Barcelona
Tel. 93 551 20 00

 

Registre dels Serveis Territorials del Departament d'Interior


Altres registres de l’Administració que preveu la normativa

Normativa de referència

Data d'actualització:  08.02.2017