• Imprimeix

Despatxos de detectius privats

Requisits

D’acord amb la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, poden obrir despatxos de detectius privats i, si s’escau, sucursals, quan tinguin domicili a Catalunya i l’àmbit d’actuació limitat a aquest territori, les persones físiques habilitades com a tals i les persones jurídiques constituïdes exclusivament per detectius privats.

Segons la citada norma, els despatxos de detectius han de complir aquests requisits:

a) Tenir per objecte la realització dels serveis d'investigació privada a què es refereix l'article 48.1 de la mateixa Llei, i d'acord amb el que estableix l'article 10 d'aquesta Llei en matèria de prohibicions.


b) En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre Mercantil o en el registre públic corresponent, i complir els requisits que estableix l'article 19.1.g) i h) de la Llei esmentada, segons la qual cal que les persones administradores de dret o de fet i les persones representants de la persona jurídica: 

 1. No hagin estat condemnades per sentència ferma per delictes d’insolvència punible, contra la Hisenda Pública, contra la Seguretat Social, contra els drets dels treballadors, per intromissió il·legítima en l’àmbit de la protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal o a la pròpia imatge, vulneració del secret de les comunicacions o altres drets fonamentals per actuacions realitzades en nom o a benefici de la persona jurídica.
 2. No hagin estat condemnades per sentència ferma per intromissió il·legítima en l’àmbit de la protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal o a la pròpia imatge, vulneració del secret de les comunicacions o altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la presentació d’aquesta declaració, per actuacions realitzades en nom o a benefici de la persona jurídica.

 

c) Fixar un domicili com a seu física del despatx en el qual es desenvoluparà l'activitat, es portarà el llibre registre i es trobarà l'arxiu dels expedients de contractació i dels informes d'investigació.


d) Facilitar una relació nominal de detectius privats adscrits al despatx com a integrants associats o dependents d'aquest.


e) Subscriure un contracte d'assegurança de responsabilitat civil o constituir altres garanties financeres en la quantia i amb les condicions que es determinin reglamentàriament.

Nota: atès que aquest requisit es troba pendent de concreció reglamentària, serà suficient que s’indiqui si es disposa de contracte d'assegurança de responsabilitat civil o d’altres garanties financeres i, si escau, per quina quantia.


f) Constituir l'aval o assegurança de caució que es determini per reglament, a disposició de les autoritats, per atendre exclusivament les responsabilitats administratives per infraccions a la normativa de seguretat privada que es derivin del funcionament dels despatxos.

Nota: atès que aquest requisit es troba pendent de concreció reglamentària, serà suficient que s’indiqui si es disposa d’aval o assegurança de caució i, si escau, per quin import.


g) Mantenir en tot moment el titular i els altres detectius integrants del despatx l'habilitació professional.


h) Comptar amb les mesures de seguretat que es determinin reglamentàriament.

Nota: atès que aquest requisit es troba pendent de concreció reglamentària, serà suficient que s’indiquin les mesures de seguretat de les quals es disposa.

Documentació

 • Per a l’obertura d’un despatx o d’una sucursal d’un despatx de detectius privats caldrà presentar una declaració responsable en la qual la persona física o la persona representant de la persona jurídica interessada declararà que el despatx, o la sucursal, compleix els requisits corresponents. També caldrà presentar la relació de detectius adscrits al despatx o a la sucursal.

En el cas de despatxos o sucursals oberts per persones jurídiques, també s’haurà de presentar la documentació següent:

 • Dades de les persones administradores o representants.
  Si es tracta de l’obertura d’una sucursal, en el formulari relatiu a les seves persones administradores o representants s’indicarà en la corresponent casella, si escau, que aquelles són les mateixes que les del despatx de detectius.
 • Declaració, signada per cada persona administradora o representant legal, conforme no es troba en cap de les circumstàncies a les quals fan referència els apartats g) i h) de l’article 29 de la Llei de seguretat privada.
  En el cas d’obertura d’una sucursal no caldrà presentar aquesta declaració si les persones administradores o representants són les mateixes que les del despatx de detectius.

La persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat inscriurà el despatx de detectius o la sucursal en el corresponent registre del Departament d’Interior.

Comunicació de contractes

D’acord amb l’article 9 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, s’han de comunicar al Departament d’Interior els contractes de serveis d’investigació privada. La comunicació es podrà fer:

 • Telemàticament, emprant la petició genèrica de Tràmits gencat, que cal emplenar d’acord amb les indicacions següents:
  • A “Dades d’identificació del sol·licitant” cal fer constar les dades del despatx de detectius, tenint en compte que els camps són diferents segons es tracti d’una persona física o jurídica.
  • A “Assumpte” només cal indicar “Comunicació de contracte de prestació de serveis d’investigació privada, d’acord amb l’article 9.2 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada”.
  • A “Exposo” cal fer constar que s’ha signat un contracte, del qual s’ha d'especificar el número d’expedient corresponent, la data d’inici del servei d’investigació i el tipus de servei del qual es tracti, d’acord amb les tipologies que consten a l’article 48.1 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada. En aquest apartat també cal indicar el número d'identificació del despatx o sucursal.
  • En l’apartat “Sol·licito” cal fer constar “Que es tingui per feta la comunicació”.
  • En l’apartat “Departament” cal escollir “Departament d’Interior”.
  • Si es vol adjuntar algun document a la comunicació, es pot fer mitjançant l’opció “Adjunteu” de l’apartat “Documentació aportada”.
  • Per evitar haver d’emplenar tot el formulari sencer cada vegada que s’hagi de fer una comunicació, es pot tenir desat a l’ordinador un formulari emplenat amb les dades fixes, i només modificar les dades relatives al servei contractat. Una vegada validat el formulari, s'hi s’activarà l'opció “Tràmit en línia”, que permetrà enviar-lo (mitjançant el “Pas 3. Enviar i tramitar”).
 • Per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 25.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb el mateix contingut assenyalat per a la comunicació telemàtica.

On us heu d'adreçar

Servei de Seguretat Privada

Subdirecció General de Seguretat Interior
Direcció General d’Administració de Seguretat

Carrer de la Diputació, 355
(edifici Passeig de Sant Joan, 43)
08009 Barcelona
Tel. 935 512 000

Registre del Departament d'Interior

Carrer de la Diputació, 355
08009 Barcelona
Tel. 93 551 20 00

Registres dels Serveis Territorials del Departament d'Interior

Altres registres de l’Administració que preveu la normativa

Normativa de referència

Data d'actualització:  09.12.2015