Accés al contingut Accés al menú de la secció

Oficines de farmàcia


Mesures de seguretat amb anterioritat al 18 d'agost de 2011

Les oficines de farmàcia que prestin servei nocturn o d'urgència han de disposar de manera obligatòria, d'una de les mesures de seguretat que es detallen a continuació: dispositiu de tipus túnel, safata de vaivé o safata giratòria amb dispositiu de seguretat, que permeti adequadament la dispensació als clients sense necessitat que aquests hi entrin.

Aquests dispositius hauran d'estar ubicats en un element separador que impedeixi l'atac a les persones que es trobin a l'interior.

Els dispositius esmentats podran ser substituïts per persianes metàl·liques, reixes, vidres blindats, una petita finestra practicada en l'element separador o qualsevol altre dispositiu que, previ informe de la Comissió Mixta Central de Coordinació de la Seguretat Privada, es consideri que ofereix similars nivells de seguretat que aquells dispositius.

 

Règim transitori

Les mesures de seguretat física contra robatori i intrusió, obligatòries, instal·lades abans de la data d'entrada en vigor de l'ordre INT/317/2011, d'1 de febrer, tindran una validesa indefinida fins al final de la seva vida útil, havent de ser actualitzades en cas de resultar afectades per reformes estructurals dels sistemes de seguretat de què formen part. 

S'entén per vida útil la durada que un element o mesura de seguretat contra robatori o intrusió pot tenir, complint la finalitat per la qual van ser instal·lats. 

Disposaran d'un termini de deu anys per a la seva adequació al que disposa l'ordre INT/317/2011, d'1 de febrer, les mesures de seguretat electròniques contra robatori i intrusió instal·lades abans de la data d'entrada en vigor d’aquesta ordre i els establiments obligats a disposar de connexió a central d'alarmes, i de sistema de captació i registre d'imatges. 

Quan un sistema d'alarma necessiti utilitzar components dels contemplats en les normes UNE i UNE-EN contingudes en el Reglament de Seguretat Privada i en l'annex I de l'ordre INT/317/2011, d'1 de febrer, i que, en el moment de la seva instal·lació, no estiguin disponibles al mercat, es permetrà la instal·lació d'altres components de característiques similars, sempre que aquests no influeixin negativament en el seu funcionament operatiu. La permanència d'aquests elements en el sistema, estarà condicionada a la possible aparició de l'especificació tècnica que ho reguli o la seva disponibilitat en el mercat.

 

Mesures de seguretat a partir del 18 d'agost de 2011

Les oficines de farmàcia que prestin servei nocturn o d'urgència han de disposar de manera obligatòria d'una de les mesures de les que es detallen a continuació: un dispositiu de tipus túnel, safata de vaivé o safata giratòria amb dispositiu de seguretat, que permeti adequadament la dispensació als clients sense necessitat que aquests hi entrin.

Aquests dispositius hauran d'estar ubicats en un element separador que impedeixi l'atac a les persones que es trobin a l'interior.

Aquests dispositius poden ser substituïts per persianes metàl·liques, reixes segons Norma UNE 108142, vidre amb nivell de resistència P5A segons Norma UNE-EN 356, una petita finestra practicada en l’element separador o qualsevol altre dispositiu amb un nivell de seguretat similar.

 

Dispensa d'alguna de les mesures de seguretat

D'acord amb l'article 134 del Reglament de seguretat privada, hi ha lapossibilitat de sol·licitar la dispensa de totes o alguna de lesmesures de seguretat descrites anteriorment, atès el reduït volum delnegoci o altres circumstàncies a acreditar.
 

Nota informativa

Aquesta nota informativa s'ha confeccionat amb la finalitat defacilitar la informació i l'orientació necessàries per obtenirl'autorització d'obertura d'un establiment de farmàcia, ja que sónestabliments obligats a disposar de mesures de seguretat. No obstantaixò, s’han de complir tots els requisits que exigeix la normativavigent, encara que no s’esmentin en aquesta breu nota.
 

Normativa bàsica reguladora

 
Data d'actualització: 18.12.2014