Accés al contingut Accés al menú de la secció

Oficines de farmàciaMesures de seguretat amb anterioritat al 18 d'agost de 2011

Les oficines de farmàcia que prestin servei nocturn o d'urgència han de disposar de manera obligatòria, d'una de les mesures de seguretat que es detallen a continuació: dispositiu de tipus túnel, safata de vaivé o safata giratòria amb dispositiu de seguretat, que permeti adequadament la dispensació als clients sense necessitat que aquests hi entrin.

Aquests dispositius hauran d'estar ubicats en un element separador que impedeixi l'atac a les persones que es trobin a l'interior.

Els dispositius esmentats podran ser substituïts per persianes metàl·liques, reixes, vidres blindats, una petita finestra practicada en l'element separador o qualsevol altre dispositiu que, previ informe de la Comissió Mixta Central de Coordinació de la Seguretat Privada, es consideri que ofereix similars nivells de seguretat que aquells dispositius.


 

Règim transitori

Les mesures de seguretat física contra robatori i intrusió, obligatòries, instal·lades abans de la data d'entrada en vigor de l'ordre INT/317/2011, d'1 de febrer, tindran una validesa indefinida fins al final de la seva vida útil, havent de ser actualitzades en cas de resultar afectades per reformes estructurals dels sistemes de seguretat de què formen part. 

S'entén per vida útil la durada que un element o mesura de seguretat contra robatori o intrusió pot tenir, complint la finalitat per la qual van ser instal·lats. 

Disposaran d'un termini de deu anys per a la seva adequació al que disposa l'ordre INT/317/2011, d'1 de febrer, les mesures de seguretat electròniques contra robatori i intrusió instal·lades abans de la data d'entrada en vigor d’aquesta ordre i els establiments obligats a disposar de connexió a central d'alarmes, i de sistema de captació i registre d'imatges. 

Quan un sistema d'alarma necessiti utilitzar components dels contemplats en les normes UNE i UNE-EN contingudes en el Reglament de Seguretat Privada i en l'annex I de l'ordre INT/317/2011, d'1 de febrer, i que, en el moment de la seva instal·lació, no estiguin disponibles al mercat, es permetrà la instal·lació d'altres components de característiques similars, sempre que aquests no influeixin negativament en el seu funcionament operatiu. La permanència d'aquests elements en el sistema, estarà condicionada a la possible aparició de l'especificació tècnica que ho reguli o la seva disponibilitat en el mercat.


 

Mesures de seguretat a partir del 18 d'agost de 2011

Les oficines de farmàcia que prestin servei nocturn o d'urgència han de disposar de manera obligatòria d'una de les mesures de les que es detallen a continuació: un dispositiu de tipus túnel, safata de vaivé o safata giratòria amb dispositiu de seguretat, que permeti adequadament la dispensació als clients sense necessitat que aquests hi entrin.

Aquests dispositius hauran d'estar ubicats en un element separador que impedeixi l'atac a les persones que es trobin a l'interior.

Aquests dispositius poden ser substituïts per persianes metàl·liques, reixes segons Norma UNE 108142, vidre amb nivell de resistència P5A segons Norma UNE-EN 356, una petita finestra practicada en l’element separador o qualsevol altre dispositiu amb un nivell de seguretat similar.


 

Dispensa d'alguna de les mesures de seguretat

D'acord amb l'article 134 del Reglament de seguretat privada, hi ha lapossibilitat de sol·licitar la dispensa de totes o alguna de lesmesures de seguretat descrites anteriorment, atès el reduït volum delnegoci o altres circumstàncies a acreditar.

 

Sol·licitud d'autorització

Sol·licitud d'obertura o de trasllat d'un establiment obligat a disposar de mesures de seguretat i/o de dispensa d'alguna de les mesures.
Direcció General d’Administració de Seguretat
Subdireccions Territorials d’Interior


 

 

 

Sol·licitud d'autorització provisional

D'acord amb l'article 136 del Reglament de seguretat privada, es pot sol·licitar una autorització provisional d'obertura, mentre no es dugui a terme la comprovació de les mesures de seguretat instal·lades i el seu correcte funcionament per obtenir l'autorització. La durada màxima d'aquesta autorització provisional és de tres mesos i requereix tenir un servei de vigilants de seguretat amb armes. La sol·licitud provisional d'obertura, s'ha de presentar davant de la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior en el cas de les sol·licituds de l’àrea de Barcelona i davant de les Subdireccions Territorials d’Interior en els altres territoris.

 

Comunicació de reformes subjectes a comprovació

Quan es tracti de reformes que afectin a mesures de seguretat obligatòries o als elements essencials del sistema de seguretat d’un establiment, anteriorment autoritzat, caldrà la comunicació de la reforma al director general d’Administració de Seguretat o al subdirector de la Subdirecció Territorial corresponent, el qual posarà en coneixement de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra la comunicació esmentada a efectes de l’examen i comprovació dels elements objectes de reforma i del seu correcte funcionament. Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada de la documentació necessària referida a la reforma efectuada.

 

Taxa

Cal satisfer una taxa de 246,10 euros, mitjançant l'imprès oficial “Taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats de seguretat privada”, facilitat per la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior en el cas de les sol·licituds de l’àrea de Barcelona i davant de les Subdireccions territorials d’Interior en els altres territoris o descarregable des d'aquesta pàgina:


 

Comunicació de reformes no subjectes a comprovació

Quan es tracti de reformes que afectin a mesures de seguretat no obligatòries o als elements no essencials del sistema de seguretat d’un establiment, anteriorment autoritzat, caldrà la comunicació de la reforma, abans de la seva entrada en funcionament, director general d’Administració de Seguretat o al subdirector de la Subdirecció Territorial corresponent. Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada de la documentació necessària referida a la reforma efectuada. En aquests supòsits no cal satisfer taxa.

 

Nota informativa

Aquesta nota informativa s'ha confeccionat amb la finalitat defacilitar la informació i l'orientació necessàries per obtenirl'autorització d'obertura d'un establiment de farmàcia, ja que sónestabliments obligats a disposar de mesures de seguretat. No obstantaixò, s’han de complir tots els requisits que exigeix la normativavigent, encara que no s’esmentin en aquesta breu nota.

 

Normativa bàsica reguladora


 

Resposta de l'Administració

Un cop practicada la inspecció policial, si no es constaten deficiències en les mesures de seguretat obligatòries, l'establiment pot fer-ne l'obertura provisional fins que se'n doni l'autorització definitiva. N'hi ha prou amb disposar de l’acta favorable d’inspecció. En cas que hi hagi deficiències, s’han d’esmenar en el termini d’un mes.

No obstant el que es disposa a l’apartat anterior, l'Administració té un termini de tres mesos per emetre resolució, des de la data de presentació de la sol·licitud d’autorització.

Si transcorregut aquest termini l'Administració no es pronuncia, es pot entendre que l'obertura està autoritzada.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Interior, d’acord amb el que preveu l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels vostres interessos.

 

On us heu d'adreçar

Servei de Seguretat Privada
Passeig de Sant Joan, 39-43
08009 Barcelona
Tel. 93 551 20 00
Fax 93 551 24 06


Registre del Departament d'Interior
Carrer de la Diputació, 355
08009 Barcelona
Tel. 93 551 20 00


 
Data d'actualització: 05.02.2014