• Imprimeix

Servei d'escorta privat

D’acord amb els articles 27 i següents del Reglament de seguretat privada (Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre), únicament escortes privats integrats en empreses de seguretat inscrites per a l’exercici d’aquesta activitat poden portar a terme serveis de protecció de persones.

Prèviament a la contractació de cada servei de protecció, cal obtenir autorització específica, expressa i individualitzada. L’autorització dels serveis de protecció de persones s'ha de fonamentar en circumstàncies com la naturalesa del risc i la seva gravetat i probabilitat, quan, a la vista d’aquestes, resulti imprescindible i no sigui suficient adoptar mesures d’autoprotecció.

L'autorització d'un servei de protecció de persones l'ha de sol·licitar, mitjançant el formulari corresponent, la persona interessada o l’empresa de seguretat que pretengui encarregar-se de prestar-lo. La sol·licitud s’ha d’adreçar al director general d’Administració de Seguretat.

La persona sol·licitant ha d’abonar una taxa de 258,40 euros i justificar-ne el pagament annexant a la sol·licitud el resguard del pagament. L'imprès per abonar aquesta taxa el podeu trobar a la Direcció General d’Administració de Seguretat, als serveis territorials d'Interior del Departament i al web.

La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra ha d'elaborar un informe relatiu a la idoneïtat del servei sol·licitat.

El director general d’Administració de Seguretat ha de resoldre el procediment i autoritzar el servei de protecció de persones, quan correspongui. La resolució en què s’acordi la concessió o denegació de l’autorització s'ha de comunicar a la persona interessada i a l’empresa de seguretat.

L’empresa de seguretat encarregada del servei ha de comunicar al director general d’Administració de Seguretat la variació del personal d’escorta i la causa de la variació. Així mateix, cal que l’empresa de seguretat comuniqui al director general d’Administració de Seguretat la finalització del servei i la causa de la finalització en el termini de les quaranta vuit hores següents al moment en què es produeixi.

Data d'actualització:  16.03.2015