• Imprimeix

Violència esportiva

Arran de l'aparició del fenomen de la violència en l'esport sorgeix la necessitat d’adoptar mesures de prevenció i control per a l’eradicació de conductes de violència, racisme i intolerància en aquest àmbit. La violència esportiva, tot i estar dintre de l’àmbit de la seguretat ciutadana, es regeix per un marc normatiu propi. 

Des de la Direcció General de la Policia i la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior es treballa perquè les mesures normatives tinguin plena efectivitat i, si es produeixen conductes constitutives d’infracció, siguin sancionades.

El règim sancionador és aplicable tant a les persones espectadores i assistents com als organitzadors i participants dels esdeveniments esportius.  

Les conductes són sancionables no només si es produeixen a l’interior dels recintes esportius sinó també, segons el cas, si es produeixen en els voltants o fins i tot en els mitjans de transport organitzats per acudir-hi, sempre que estiguin relacionades amb un esdeveniment esportiu (abans, durant i després). 

Quines conductes són sancionables?

  • Conductes violentes o que incitin o puguin incitar a la violència: consistents en la participació activa en altercats, baralles o desordres públics, amb ocasió de la celebració d’un espectacle esportiu.
  • Conductes racistes o xenòfobes: per les quals cal entendre la realització de qualsevol tipus d’acte o gest racista o xenòfob, tals com exhibir pancartes, banderes o símbols d’aquest tipus, que continguin missatges vexatoris o intimidatoris, per a qualsevol persona per raó de l’origen racial ètnic , geogràfic, social religiós, conviccions, discapacitat, edat sexe u orientació sexual, que incitin al odi o atemptin contra els drets i llibertats constitucionals.
  • La venda o consum de begudes alcohòliques dintre dels recintes esportius quan es celebrin competicions esportives.
  • Accedir als recintes esportius sense entrada vàlida a l’efecte, irrupció al terreny de joc, desobediències, introduir armes objectes perillosos, introduir o activar bengales u objectes pirotècnics.
  • Incompliment de mesures de seguretat.

Quan un agent de la Policia de la Generalitat o de la Policia Local té coneixement d’uns fets constitutius d’infracció administrativa ha d’estendre una acta de denúncia la qual, si s’escau, ha de donar lloc a la instrucció d’un expedient sancionador que determini si hi ha o no responsabilitat en els fets denunciats. 

Les possibles sancions previstes són principalment econòmiques i els imports són elevats, ja que els fets es produeixen en el context d’un esdeveniment esportiu. Altres sancions previstes són la prohibició d’accés a qualsevol recinte esportiu durant un determinat període de temps i el desenvolupament de treballs socials en l’àmbit esportiu.

 

Normativa reguladora

La Llei de l’esport és aplicable a qualsevol esdeveniment esportiu de Catalunya, mentre que la normativa estatal només és aplicable en les competicions esportives oficials d’àmbit estatal, que s’organitzen per entitats esportives en el marc de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, o aquelles altres organitzades o autoritzades per les federacions esportives espanyoles.

La Llei estatal només té per objecte la determinació de les mesures adreçades a l’eradicació de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, mentre que la Llei de l’esport regula la matèria esportiva en el seu conjunt, incloent-hi la violència esportiva dintre de les conductes constitutives d’infracció.

 

Informació relacionada

Data d'actualització:  17.10.2017