• Imprimeix

Vocabulari de la violència masclista i domèstica

Violència masclista

És la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual i psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

La Llei catalana 5/2008, ha apostat per un concepte global de violències masclistes, en la línia de les recomanacions internes.

Informació relacionada

  • LLEI 5/2008,

    de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Violència de gènere

És la violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes per part de qui és o ha estat cònjuge o de qui està o ha estat lligat a elles per relacions similars d'afectivitat, encara que sense convivència.

La conceptualització de la violència de gènere de la Llei 1/2004 només recull la violència en el si de la parella o exparella. No inclou totes les possibles manifestacions de violència contra les dones (agressions sexuals, laborals, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, etc.) definides pels organismes internacionals ONU, Consell d'Europa i Unió Europea, cosa que la Llei catalana 5/2008 sí que recull.

Informació relacionada

  • LLEI ORGÀNICA 1/2004,

    de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. («BOE» 313, de 29.12.2004)

Violència domèstica

És aquella que fa referència als actes de maltractament físic, psíquic, sexual i/o d’altres tractes vexatoris que es realitzen per part d’una determinada persona sobre un o més membres del seu nucli familiar i/o de convivència.
El concepte de violència domèstica està determinat pel lloc on succeeixen els fets delictius, en el si de la família o espai domèstic (la llar) La finalitat de la llei és protegir de la violència en el si de la família.

Informació relacionada

  • LLEI ORGÀNICA 11/2003,

    de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers. («BOE» 234,de 30.9.2003.)

Maltractament vers les persones grans

És un acció única o repetida, o bé la falta d’una resposta adequada, que causi dany o angoixa a una persona gran i que tingui lloc dins de qualsevol relació on hi existeixi una expectativa de confiança .
En aquest sentit, el tipus d’acció, les conseqüències del maltractament sobre la persona gran, i l’escenari en què tinguin lloc aquestes accions donaran lloc a diferents formes i tipologies de maltractaments, que poden ser: maltractaments/violència física, maltractaments/violència psicològica, maltractament/violència sexual, maltractament/violència econòmica, negligència, entre d’altres.

 

Maltractament d'infants i adolescents

Els maltractaments d'infants i adolescents es produeixen quan qualsevol persona, institució o la mateixa societat, per acció, omissió o tracte negligent, no accidental, priva l'infant o adolescent dels seus drets i del seu benestar, amenaça o interfereix el seu desenvolupament físic, psíquic i social. Els maltractament pot ser físic, psíquic o emocional, maltractament prenatal, per negligència o abandonament, per abús o sotmetiment sexual, per explotació sexual, explotació laboral o inducció a la mendicitat, corrupció, sotmetiment a drogues o fàrmacs, entre d'altres.

Data d'actualització:  17.11.2016