• Imprimeix

Informació detallada dels tractaments

Qui és responsable del tractament de les vostres dades?

- Identitat: 
- Adreça postal: carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona
- Telèfon: 93 551 20 00
- Adreça electrònica:
- Delegat de protecció de dades: dpd.interior@gencat.cat
- Contacte DPD: dpd.interior@gencat.cat


Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Al Departament d'Interior tractem la informació que ens faciliteu com a persona interessada amb la finalitat de tramitar la vostra sol·licitud.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades proporcionades es conservaran durant el període necessari per a la seva gestió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució de la missió a realitzar en interès públic pel Departament d'Interior, tal com consta al Reglament general de protecció de dades.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades personals es poden comunicar a les autoritats de control pertinents i a les entitats que tinguin
la funció d’encarregats del tractament.

Quins són els vostres drets?

  • Teniu dret a obtenir confirmació sobre si al Departament d'Interior estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.
  • Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • En determinades circumstàncies que estableix l’article 18 del RGPD, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  • Podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils.
  • El Departament d'Interior deixarà de tractar les dades, tret de motius imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
  • En virtut del dret a la portabilitat, teniu dret a obtenir les vostres dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

- Mitjançant un escrit al Departament d'Interior (Àrea.... Carrer Diputació, 355, 08009  Barcelona)

- Mitjançant un formulari electrònic disponible a:
(http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/agencia/proteccio-de-dades)


A les dues opcions s’ha d’adjuntar una còpia del NIF, NIE o qualsevol document identificatiu.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.