• Imprimeix

Actes rellevants

Aquesta pàgina conté, si n'hi ha, i en l'àmbit del Departament d'Interior (en aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació públic i bon govern):

  • els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre la gestió dels serveis públics, i aquells altres en què ho aconsellin raons d’interès públic especial;
  • els actes -amb rellevància pública- que hagin estat objecte d’un procediment de revisió en via administrativa, i
  • les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública.
Data d'actualització:  20.12.2015