• Imprimeix

Informes i dictàmens

D'acord amb la Llei de transparència, accés a la informació públic i bon govern, aquesta pàgina contindrà, quan s'escaiguin en l'àmbit de competències del Departament d'Interior, les respostes anonimitzades a consultes plantejades que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i l’aplicació de les normes, i també els dictàmens d'òrgans consultius.  

Data d'actualització:  21.11.2017