• Imprimeix

Convenis

El Departament d’Interior subscriu al llarg de l'any, dins de la seva activitat ordinària, convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments, entitats i empreses. Cada quadrimestre, una resolució del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dóna publicitat als convenis signats, en el marc de les mesures de transparència de l'Administració de la Generalitat. Aquesta pàgina dóna accés als textos íntegres dels convenis, a partir de la data de publicació de la resolució, un cop consolidada la totalitat dels textos, des de l'any 2012.

Així mateix, l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. diversos ajuntaments, entitats i empreses, estableix l'obligació de publicar la relació de convenis vigents.