La circulació de mercaderies perilloses és una realitat en les vies de circulació de Catalunya; autopistes i carreteres en suporten un trànsit important atesa l'estructura industrial catalana, en què els sectors relacionats amb la producció i la utilització de substàncies el transport de les quals pot originar riscos per a la població tenen un pes significatiu.
Dins de l'àmbit de competències del municipi i d'acord amb la normativa internacional, estatal i autonòmica d'aplicació, amb la finalitat d'adequar les previsions normatives d'aplicació a les característiques del municipi i la seva organització, tant en situacions de normalitat com en situacions d'emergència, la normativa municipal recolliria tots els aspectes relatius a l'ordenació de la circulació dels vehicles en el municipi (vies, velocitat, estacionament...).

Amb aquesta model d'ordenança municipal es pretén donar un enfocament global de la qüestió que ha de permetre un millor exercici de la vigilància, la disciplina i la regulació del trànsit i la denúncia de les infraccions, i ha de garantir que les mercaderies perilloses circulin pel municipi amb la màxima seguretat.

Per adquirir-lo adreceu-vos a les Llibreries de la Generalitat.

Data d'actualització:  29.01.2010