• Imprimeix

Enquesta de seguretat pública de Catalunya

La mesura dels il·lícits penals basada en l'estadística policial pot complementar-se amb les dades que proporcionen les enquestes adreçades a una mostra representativa dels residents a partir dels 16 anys d'edat, on es pregunta directament a les persones seleccionades per les seves experiències de victimització i per les seves opinions en matèria de seguretat i policia. Aquests instruments tenen l'avantatge d'enregistrar també fets no denunciats i de recollir dades de caràcter subjectiu sobre els sentiments, les percepcions i les valoracions de la població en matèria de seguretat interior que no apareixen a l'estadística policial.

Per recollir aquesta informació complementària, el Departament d'Interior disposa de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya (ESPC), la darrera edició de la qual es va dur a terme al llarg dels mesos de novembre i desembre de 2015, en què es van entrevistar una mostra aleatòria de prop de 6.000 persones residents a Catalunya de 16 anys o més.

A l'ESPC les preguntes sobre victimització es refereixen invariablement a fets experimentats “els darrers dotze mesos”. I, això no obstant, quan la mateixa enquesta pregunta per les opinions i les valoracions dels ciutadans, les respostes s'han de referir al moment en el qual es fan les preguntes, és a dir, al primer semestre de l'any en curs. Això explica les diferències de datació de les taules de l'ESPC: les dades es refereixen a l'any anterior quan es quantifica la victimització, però de vegades a l'any en curs quan s'enregistra l'opinió dels entrevistats.

Llibre "10 anys d’Enquesta de seguretat pública de Catalunya"

Els dies 21, 22 i 23 d'octubre de 2009, la Secretaria de Seguretat va organitzar a Barcelona el seminari internacional “10 anys d’Enquesta de seguretat pública a Catalunya. Experiències europees. Balanç i reptes de futur”, les ponències del qual estan disponibles en aquesta pàgina, en català, castellà i anglès. El seminari va facilitar l’intercanvi d’experiències entre els països europeus amb enquestes de victimització consolidades. Al cap de 10 anys d’Enquesta de seguretat pública a Catalunya, va proporcionar l'ocasió de presentar les experiències europees més rellevants, debatre'n les febleses i fortaleses i plantejar els reptes per aconseguir els indicadors necessaris per als actors en l'àmbit de la seguretat.