• Imprimeix

Enquesta de seguretat pública de Catalunya

La mesura dels il·lícits penals basada en l'estadística policial pot complementar-se amb les dades que proporcionen les enquestes adreçades a una mostra representativa dels residents a partir dels 16 anys d'edat, on es pregunta directament a les persones seleccionades per les seves experiències de victimització i per les seves opinions en matèria de seguretat i policia. Aquests instruments tenen l'avantatge d'enregistrar també fets no denunciats i de recollir dades de caràcter subjectiu sobre els sentiments, les percepcions i les valoracions de la població en matèria de seguretat interior que no apareixen a l'estadística policial.

Per recollir aquesta informació complementària, el Departament d'Interior disposa de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya (ESPC), la darrera edició de la qual es va dur a terme al llarg dels mesos de novembre i desembre de 2017, en què es va entrevistar una mostra aleatòria de més de 7.800 persones residents a Catalunya de 16 anys o més, amb metodologia CATI (enquestes telefòniques: 5.918) i CAWI (enquestes autoadministrades per internet: 1.958).

A l'ESPC les preguntes sobre victimització es refereixen invariablement a fets experimentats “els darrers dotze mesos”. I, això no obstant, quan la mateixa enquesta pregunta per les opinions i les valoracions dels ciutadans, les respostes s'han de referir al moment en el qual es fan les preguntes, és a dir, al primer semestre de l'any en curs. Això explica les diferències de datació de les taules de l'ESPC: les dades es refereixen a l'any anterior quan es quantifica la victimització, però de vegades a l'any en curs quan s'enregistra l'opinió dels entrevistats.

L’Enquesta de Seguretat forma part del programa estadístic de la Generalitat de Catalunya. Des de l'any 2013, es duu a terme cada dos anys.