• Imprimeix

Enquesta de violència masclista

L'Enquesta de violència masclista de Catalunya (EVMC) és un instrument específic per al coneixement de la violència masclista.

L’EVMC forma part de l'estadística oficial de Catalunya i és una eina d'anàlisi, ja que la quantificació i descripció de la victimització experimentada es completa amb el registre de les opinions i els valors de les persones entrevistades en relació amb la violència contra les dones.

L’EVMC, edició 2016 es fonamenta en una mostra representativa de dones residents al país sobre les seves experiències personals com a víctimes de la violència masclista i també sobre les seves percepcions en la matèria en els diferents àmbits en què es manifesta, en especial en els àmbits de la convivència, el món laboral i l'espai públic. També hi ha una petita submostra d'homes que responen un qüestionari breu sobre les seves percepcions respecte a aquesta temàtica.

Les informacions que s'extreuen d'aquesta enquesta han de permetre millores en la intervenció i la prevenció d'aquest tipus de violència i crear un sistema d'indicadors que permeti fer un seguiment continuat de l'evolució d'aquesta problemàtica.

Data d'actualització:  23.07.2018