• Imprimeix

Enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya. Curs 2016-2017

Durant la segona quinzena del mes de novembre, es durà a terme l’Enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya als centres educatius, de titularitat pública i privada, de tot el territori de Catalunya que formin part de la mostra. 

La mostra total serà de 9.000 qüestionaris aproximadament , a respondre entre tots els i les alumnes que cursen estudis secundaris a Catalunya el curs 2016/2017.

Els qüestionaris de l’ECESC seran autoadministrats pels mateixos alumnes amb suport de personal designat pel Departament d’Ensenyament, que s’encarregaran d’explicar als i les alumnes els objectius de l’estudi i del qüestionari i de resoldre els dubtes que els pugui generar el fet d’emplenar-los.

El qüestionari, que té una durada aproximada de 60 minuts, demana als i a les alumnes que responguin a diferents aspectes sobre les relacions entre alumnes i amb el professorat durant el darrer curs escolar i les vacances, i la victimització dintre i fora de l’àmbit escolar, i que expressin la seva opinió sobre temes de convivència escolar i seguretat.

Aquesta és la 4a edició d’aquesta enquesta, que es fa de forma quinquennal i que s’inicià el curs 2000-2001.

Per a més informació:

Telèfon: 93 551 23 47 / 93 551 23 45

enquestes@gencat.cat

 

Durant el mes de novembre del 2016, els departaments d’Interior i d’Ensenyament duran a terme el treball de camp de l’Enquesta de convivència escolar i seguretat de Catalunya.

La selecció és aleatòria, és a dir, per sorteig. En primer lloc, es seleccionen per sorteig els centres que participaran a l’enquesta. En segon lloc, i també de forma aleatòria, s’escullen els grups que hauran de contestar l’enquesta. Finalment, es contacta amb els centres escollits per tal que els grups seleccionats del seu centre contestin l’enquesta.

Després d’uns comentaris introductoris, es pregunta pel sexe i l’edat de la persona que contestarà l’enquesta. A continuació, comença el cos de l’entrevista amb preguntes socio-demogràfiques: lloc de naixement, llengua habitual, amb qui viu, relacions familiars, etc., i un bloc sobre hàbits i valors: temps lliure i oci, sexisme, relacions de gènere abusives, etc. Després es pregunta, en relació amb el curs passat, sobre les relacions entre l’alumnat al centre educatiu i les relacions amb el professorat. Un altre bloc pregunta sobre la victimització, actituds i comportaments dintre i fora del centre educatiu durant el curs passat i les vacances d’estiu, i finalment se’ls pregunta sobre consum de tabac, alcohol i drogues (aquestes últimes només als/a les alumnes de 14 anys o més).

L’estadística oficial és rigorosament anònima i està sotmesa per llei al secret estadístic. Totes les persones que participen en aquestes operacions s’han de comprometre formalment a guardar aquest secret, eliminar qualsevol registre que permeti individualitzar les dades i tractar la informació obtinguda de manera anònima, és a dir, agregant-la a milers d’altres informacions procedents de la mateixa enquesta, de manera que mai se'n pugui individualitzar l'origen.

El qüestionari és electrònic i l’emplenen en línia els/les alumnes que formen part de la mostra accedint a l’adreça web preparada a aquest efecte.

El centre educatiu, dins de l’horari escolar, fixa l’hora concreta en què els/les alumnes contesten el qüestionari.

 

El temps per emplenar l’enquesta varia considerablement en funció dels fets que hagi patit el/l’alumne. Això no obstant, es preveu que la mitjana de les entrevistes estarà al voltant dels 40 minuts.

Per telèfon: 93 551 23 45 / 93 551 23 47

Per correu electrònic: enquestes@gencat.cat

Data d'actualització:  12.12.2016