• Imprimeix

Responsabilitat social corporativa

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un model de gestió de les organitzacions pel qual, aquestes, decideixen integrar de manera voluntària qüestions socials i mediambientals en les operacions i en les relacions amb els grups d’interès: clients, proveïdors, treballadors, la comunitat en què opera i així contribuir a una societat millor i a un medi ambient més net.

El terme de responsabilitat social corporativa que va començar a difondre's als anys 70 bàsicament en l'àmbit empresarial , ha pres importància en els darrers temps arran de la globalització. Les organitzacions  són cada vegada més conscients de l'impacte que les seves activitats i decisions tenen en el seu entorn i entenen que ser socialment responsable  és necessari i beneficiós.

A mitjan 2007, la direcció del Departament es va plantejar integrar en la seva gestió les polítiques de responsabilitat social corporativa. D'ençà d'aleshores aquestes polítiques s'han plasmat en les eines que conformen el Pla estratègic de responsablitat social corporativa (RSC): el Pla ambiental (recull les accions desenvolupades en l’àmbit ambiental) i les Propostes de millora en l’àmbit social i econòmic (recull les accions a realitzar en l’àmbit social i econòmic). El Departament d'Interior ha estat pioner en l'aplicació d'aquest model de gestió dins de la Generalitat.

El pla ambiental

L’any 2007, el Departament va portar a terme una diagnosi ambiental estratègica, com a punt de partida per iniciar un procés d’ambientalització dels diferents serveis i dependències que el constitueixen. Perseguint l’objectiu d’adoptar un model de gestió sostenible, es va elaborar el Pla ambiental, que regirà les actuacions ambientals del Departament dels propers tres anys (2009-2011).

El projecte arquitectònic i el plantejament de l'ús de les oficines amb criteris ambientalment correctes (estalvi d'aigua, gestió de residus, bones pràctiques ambientals) va obtenir el 30 de juny de 2008 el Distintiu de qualitat ambiental per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Va ser el primer edifici administratiu en aconseguir-lo.

L’objectiu del Pla ambiental és recollir les propostes de millora ambiental a implantar a les activitats i dependències del Departament per ambientalitzar la seva gestió interna i les instal·lacions durant el període 2009-2011. Dins de l’abast del Pla s’incorporen totes aquelles activitats desenvolupades pel Departament, així com tots els seus centres de treball i dependències que inclouen principalment edificis d’oficina, comissaries de Mossos d’Esquadra i parcs de Bombers. Shi inclouen també l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes i el Servei Català de Trànsit, ja que, tot i ser organismes autònoms, depenen directament del Departament.

El Pla ambiental està constituït per un total de 60 accions. Aquestes accions de millora proposades es troben agrupades en diferents blocs segons l’àmbit temàtic al qual pertanyin, cada bloc correspon a una línia estratègica. Les 11 línies estratègiques són les següents:

1. Sistematitzar la gestió ambiental del DIRIP
2. Ambientalitzar les compres i les contractacions
3. Fer un ús responsable de l’energia i de l’aigua
4. Reduir les emissions atmosfèriques
5. Incorporar criteris de construcció sostenible
6. Afavorir una mobilitat sostenible i eficiència en el transport
7. Definir i implantar una estratègia de canvi climàtic
8. Millorar la gestió dels residus
9. Evitar possibles episodis de contaminació del sòl i/o de les aigües
10. Adoptar mesures per reduir la contaminació lumínica
11. Promoure la formació i sensibilització tant a nivell intern com extern Aquest any, es duran a terme 32 de les 60 accions del Pla ambiental, l’objectiu és arribar al 53% d’execució del Pla el 2009. D’aquestes accions, 19 tindran un cost econòmic associat (el 60%) i la resta, la despesa serà organitzativa.

Les propostes de millora en l’àmbit social i econòmic

Amb una plantilla de 20.000 persones i un pressupost de 1.300 milions d’euros anuals, el Departament fa una aposta voluntària de promoure un comportament de l’administració més transparent, més proper, més sostenible i més respectuós amb el medi ambient. Així, des de principi de l'any 2007 s'han encetat iniciatives com ara el Programa d’equitat de gènere, les cartes de serveis (que ens comprometen davant la ciutadania), el Pla Ambiental 2009-2011, la potenciació de la prevenció dels riscos laborals en els cossos operatius, la difusió de les finalitats a què es dediquen els ingressos procedents de les sancions de trànsit i la Loteria de Catalunya i l’aprovació de les bones pràctiques en la gestió de la despesa pública.

Així mateix, el Departament ha establert un seguit de propostes de millora en l’àmbit social (recursos humans, seguretat i salut laboral, atenció als clients, innovació, relacions amb el Síndic de Greuges, planificació estratègica, relacions amb l’administració i organismes vinculats a la protecció civil), i en l’àmbit econòmic (proveïdors i empreses contractades, relacions amb el Síndic de Comptes i bones pràctiques en la gestió de la despesa pública).

Les accions de millora a nivell global són crear un comitè de responsabilitat social que impulsi, coordini i faci un seguiment de les actuacions que el Departament emprengui en aquesta matèria, elaborar una política de responsabilitat social del Departament i difondre-la entre el personal, elaborar una memòria de sostenibilitat del Departament seguint la nova guia G3 del Global Reporting Initiative i fer-ne difusió tant interna com externa i subscriure els principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Data d'actualització:  28.03.2012