• Imprimeix
Ampliació de la borsa de treball del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

Sol·licitar la participació

Sol·licitar la participació 21439 - Ampliació de la borsa de treball del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) Departament d'Interior

Es pot presentar la sol·licitud en el termini de 7 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria, és a dir, des de les 9.00 h del dia 29 de maig fins a les 23.59 h del dia 4 de juny de 2018, tots dos inclosos.

No cal presentar cap documentació addicional a la sol·licitud.

  1. Haver complert 18 anys l’últim dia de presentació de sol·licituds de participació.
  2. Tenir nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicada la lliure circulació de treballadors. Els estrangers hi poden participar en els termes que determina la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
  3. Estar en possessió del títol de batxillerat, de tècnic/a superior corresponent a cicles formatius de grau superior, de tècnic/a especialista corresponent a formació professional de 2n grau, o equivalent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació de l’òrgan que correspongui.
  4. No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública o d’òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.
  5. No patir cap malaltia ni defecte que impedeixi exercir normalment les funcions dels llocs de treball convocats, que es duen a terme en jornades de 12 hores amb el sistema de rotació de torns.
  6. Estar en possessió del coneixement de nivell de suficiència de llengua catalana (C1) d'acord amb els certificats de coneixements que estableix la Secretaria de Política Lingüística o els declarats equivalents a aquests.
  7. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola també hauran de tenir coneixements de llengua castellana, nivell de suficiència. Aquest nivell equival a haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat o equivalent a l’Estat espanyol o a posseir el Diploma d’espanyol (C1), així com altres títols acadèmics oficials que acreditin el nivell de coneixement requerit per haver cursat els estudis necessaris per obtenir-lo en aquesta llengua.
  8. Restaran exempts de realitzar la prova de llengua castellana aquelles persones participants que tinguin la nacionalitat d’un país en el qual l’idioma oficial sigui el castellà o espanyol.
  9. Els participants que no acreditin el coneixement de llengua catalana o llengua castellana seran convocades a una prova de coneixements, de conformitat amb el que estableix el punt 5.1.1.e) de les bases de la convocatòria. Es podrà presentar la documentació acreditativa d’aquests requisits fins al mateix dia de la prova esmentada.

Els requisits establerts anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint durant la vigència de la borsa. 

Els participants que incorrin en inexactituds o falsedats podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment quan no compleixin els requisits. Així mateix, en qualsevol moment durant la selecció es pot requerir als participants que acreditin la seva personalitat mitjançant la presentació del document identificatiu.

Els participants hauran de presentar, quan se’ls requereixi, i en tot cas amb caràcter previ a l’ampliació de les borses, la documentació acreditativa corresponent als requisits.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Procés selectiu 

El procés selectiu constarà de dues fases: fase de proves i fase de concurs.

La puntuació màxima d’ambdues fases serà de 20 punts. La puntuació total de la fase de proves serà de 10 punts com a màxim. 

Amb la publicació de les llistes provisionals, s’indicarà la data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova.