• Print

Plans de protecció civil a Catalunya

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu. Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i d'autoprotecció.

 • Els plans territorials preveuen. amb caràcter general, les emergències que es poden produir en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis. No obstant això, poden haver-hi plans d'àmbit territorial supramunicipal.
 • Els plans especials es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix d'uns mètodes tècnics i científics per avaluar-los i tractar-los.
 • Els plans d'autoprotecció preveuen per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les actuacions en cas d'emergència que es puguin produir com a resultat de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta en cas de situacions de risc, catastrofes i calamitats públiques que els puguin afectar.
DESTACAT

Els municipis ja tenen a la seva disposició el document i annexos del pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya VENTCAT. També s'ha redactat un document-síntesi del mateix.

Els plans especials es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix d'uns mètodes tècnics i científics adequats per avaluar-los i tractar-los. En el cas de Catalunya els riscos per als quals s'ha planificat són els següents:

 • Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT)
 • Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)
 • Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT)
 • Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT)
 • Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT)
 • Pla especial d'emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT)
 • Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT)
 • Pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT)
 • Pla especial d'emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya (CAMCAT)
 • Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT)
 • Pla especial d'emergències per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT)

Els plans d'autoprotecció preveuen, per a empreses, centres i instal·lacions determinats, les emergències que es puguin produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta enfront de les situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar.

Accés a la web de Plans d'autoprotecció i registre electrònic HERMES

La Direcció General de Protecció Civil posa a disposició dels ens supramunicipals el document guia per ajudar-los en les tasques de redacció del Pla d'assistència i suport. El Pla d'assistència i suport no s'ha d'entendre com un pla d'emergència; és un pla d'ajuda i suport als municipis, abans, durant o després d'una emergència. Per tant, el pla d'assistència i suport no substitueix els plans municipals, sinó que és el pla que estipula com es portarà a terme l'ajut i el suport als municipis que l'integren.

Llistat de comarques amb la data d'homologació del seu pla d'assistència i suport.

Update:  12.12.2017