• Print

Plans de protecció civil a Catalunya

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu. Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i d'autoprotecció.

 • Els plans territorials preveuen. amb caràcter general, les emergències que es poden produir en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis. No obstant això, poden haver-hi plans d'àmbit territorial supramunicipal.
 • Els plans especials es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix d'uns mètodes tècnics i científics per avaluar-los i tractar-los.
 • Els plans d'autoprotecció preveuen per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les actuacions en cas d'emergència que es puguin produir com a resultat de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta en cas de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar.
Document de campanya de prevenció d'inundacions 2018

Els municipis ja poden consultar l'actualització del document de campanya de prevenció d'inundacions 2018

 

ELS PLANS ESPECIALS

Els plans especials es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix d'uns mètodes tècnics i científics adequats per avaluar-los i tractar-los. En el cas de Catalunya els riscos per als quals s'ha planificat són els següents:

 • Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT)
 • Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)
 • Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT)
 • Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT)
 • Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT)
 • Pla especial d'emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT)
 • Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT)
 • Pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT)
 • Pla especial d'emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya (CAMCAT)
 • Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT)
 • Pla especial d'emergències per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT)

Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ

Els plans d'autoprotecció preveuen, per a empreses, centres i instal·lacions determinats, les emergències que es puguin produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta enfront de les situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar.

Accés a la web de Plans d'autoprotecció i registre electrònic HERMES

DUPROCIM: document únic de Protecció Civil Municipal

D'acord amb el Decret 155/2014, s'ha elaborat la guia i la plantilla del Document únic de Protecció Civil municipal (DUPROCIM) per facilitar la redacció dels plans de protecció civil municipals

Pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT)

Plantilla per facilitar la redacció dels plans d’assistència i suport

La Direcció General de Protecció Civil posa a disposició dels ens supramunicipals el document guia per ajudar-los en les tasques de redacció del Pla d'assistència i suport. El Pla d'assistència i suport no s'ha d'entendre com un pla d'emergència; és un pla d'ajuda i suport als municipis, abans, durant o després d'una emergència. Per tant, el pla d'assistència i suport no substitueix els plans municipals, sinó que és el pla que estipula com es portarà a terme l'ajut i el suport als municipis que l'integren.

Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT)

Pla especial per a emergències radiològiques (RADCAT)

Plans comarcals homologats

Llistat de comarques amb la data d'homologació del seu pla d'assistència i suport.

Normativa bàsica

Update:  15.01.2019